Bản tự nhận xét cá nhân

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Trâm
Người gửi: Nguyễn Lữ Mai Trâm (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:52' 10-07-2012
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

Mẫu 1/ĐGGV-2007
PHÒNG GD HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BA XA Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ
Học kỳ I Năm học: 2011-2012
(Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ)

Họ và tên:
Chức vụ::
Nhiệm vụ được phân công:
1/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác:

2/ Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng chính trị:


b. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước:


c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng chất lượng ngày giờ công lao động:

d. Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

đ.Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:


e.Tự xếp loại về đạo đức lối sống: ( 4 loại: Tốt, khá, trung bình, kém):………...
3/ Chuyên môn, nghiệp vụ:
a.Khối lượng chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; Tinh thần phê bình và tự phê bình:

c. Tự xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: ( 4 loại : Tốt , khá , trung bình, kém)…..

4/ Khả năng phát triển: ( Về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí và hoạt động xã hội…)
- Về chuyên môn nghiệp vụ:
- Về năng lực quản lí:
- Về các hoạt động khác:
5/ Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ:


6/ Tự đánh giá xếp loại chung theo điều 8 của Quy chế:( Xuất sắc, khá, trung bình và kém):

Ba Xa, ngày tháng năm 2011
Người tự nhận xét đánh giá.
Nhận xét đánh giá xếp loại (Ký tên)
của tổ chuyên môn