Bản tự nhận xét cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Trâm
Người gửi: Nguyễn Lữ Mai Trâm (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:52' 10-07-2012
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 1/ĐGGV-2007
PHÒNG GD HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BA XA Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ
Học kỳ I Năm học: 2011-2012
(Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ)

Họ và tên:
Chức vụ::
Nhiệm vụ được phân công:
1/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác:

2/ Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng chính trị:


b. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước:


c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng chất lượng ngày giờ công lao động:

d. Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

đ.Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:


e.Tự xếp loại về đạo đức lối sống: ( 4 loại: Tốt, khá, trung bình, kém):………...
3/ Chuyên môn, nghiệp vụ:
a.Khối lượng chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; Tinh thần phê bình và tự phê bình:

c. Tự xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: ( 4 loại : Tốt , khá , trung bình, kém)…..

4/ Khả năng phát triển: ( Về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí và hoạt động xã hội…)
- Về chuyên môn nghiệp vụ:
- Về năng lực quản lí:
- Về các hoạt động khác:
5/ Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ:


6/ Tự đánh giá xếp loại chung theo điều 8 của Quy chế:( Xuất sắc, khá, trung bình và kém):

Ba Xa, ngày tháng năm 2011
Người tự nhận xét đánh giá.
Nhận xét đánh giá xếp loại (Ký tên)
của tổ chuyên môn