BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO MÔDUN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Hùng
Ngày gửi: 22h:53' 28-05-2013
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Yên Trung, ngày 12 tháng 10 năm 2012




KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013
Căn cứ các Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cấp THCS

Căn cứ Kế hoạch số 474 /KH - PGD&ĐT ngày 29/6/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch Bồi dưỡng Cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và nhân viên trường học năm học 2012-2013;
Căn cứ Kế hoạch số /KH - THCS ngày 12/10/2012 của trường năm học 2012-2013;

Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng xuyên GV năm học 2012-2013 như sau:
PHẦN I- KẾ HOẠCH THÁNG

THỜI GIAN
NỘI DUNG

Tháng
8/2012
- Học tập chính trị
- BD chuyên môn Toán lí
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)


Tháng
9/2012

-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hố 2012)
- Chia sẻ, trao đổi chuyờn mụn qua giờ dạy
- Thực hiện chuyờn đề ĐMPPDH

Tháng 10/2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Nghiên cứu làm SKKN
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 1): Đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS
* Bổ sung: ............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng 11/2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
- Nghiên cứu làm SKKN
- Thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 1): Đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS
- Làm đồ dùng dạy học
- Thực hiện chuyên đề: ƯDCNTT trong giảng dạy
* Bổ sung: ............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng
12/ 2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Nghiên cứu làm SKKN
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề GD giá trị sống , kĩ năng sống cho HS
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 2): Hoạt động học tập của HS THCS * Bổ sung: ............................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng 1+2
2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Hoàn thành SKKN
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy học các nội dung khó trong chương trình
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 3): Giáo dục HS THCS
-Làm đồ dùng dạy học
* Bổ sung: ...........................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

Tháng
3/ 2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng quyển chuẩn kiến thức kĩ năng tháng 11/2010)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới.
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy học các nội dung khó trong chương trình
-Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 3): Giáo dục HS THCS cá biệt
* Bổ sung: ...........................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................

Tháng
4/2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy