BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO MÔDUN

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Hùng
Ngày gửi: 22h:53' 28-05-2013
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Yên Trung, ngày 12 tháng 10 năm 2012
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013
Căn cứ các Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cấp THCS

Căn cứ Kế hoạch số 474 /KH - PGD&ĐT ngày 29/6/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch Bồi dưỡng Cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và nhân viên trường học năm học 2012-2013;
Căn cứ Kế hoạch số /KH - THCS ngày 12/10/2012 của trường năm học 2012-2013;

Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng xuyên GV năm học 2012-2013 như sau:
PHẦN I- KẾ HOẠCH THÁNG

THỜI GIAN
NỘI DUNG

Tháng
8/2012
- Học tập chính trị
- BD chuyên môn Toán lí
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)


Tháng
9/2012

-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hố 2012)
- Chia sẻ, trao đổi chuyờn mụn qua giờ dạy
- Thực hiện chuyờn đề ĐMPPDH

Tháng 10/2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Nghiên cứu làm SKKN
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 1): Đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS
* Bổ sung: ............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng 11/2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
- Nghiên cứu làm SKKN
- Thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 1): Đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS
- Làm đồ dùng dạy học
- Thực hiện chuyên đề: ƯDCNTT trong giảng dạy
* Bổ sung: ............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng
12/ 2012
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Nghiên cứu làm SKKN
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề GD giá trị sống , kĩ năng sống cho HS
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 2): Hoạt động học tập của HS THCS * Bổ sung: ............................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................

Tháng 1+2
2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
-Hoàn thành SKKN
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy học các nội dung khó trong chương trình
-Thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 3): Giáo dục HS THCS
-Làm đồ dùng dạy học
* Bổ sung: ...........................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

Tháng
3/ 2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng quyển chuẩn kiến thức kĩ năng tháng 11/2010)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới.
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy học các nội dung khó trong chương trình
-Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng theo môđun tự chọn (Môđun 3): Giáo dục HS THCS cá biệt
* Bổ sung: ...........................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................

Tháng
4/2013
-Thực hiện dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lí (Dùng chuẩn kiến thức kĩ năng bồi dưỡng hè 2012)
- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo sinh hoạt chuyên môn mới
- Tiếp tục thực hiện phụ đạo HS môn Toán
- Thực hiện chuyên đề dạy