QĐ tập huấn DA THCS KKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Quốc Hải
Ngày gửi: 09h:07' 26-10-2011
Dung lượng: 309.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /QĐ-PGD H. Trần Văn Thời, ngày tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
V/v dự lớp tập huấn giáo viên nòng cốt cấp THCS
thuộc Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC DỤC - ĐÀO TẠO
Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ quản lý nhà nước của trưởng phòng GD-ĐT;
Căn cứ Công văn số 1918/SGDĐT-GDCN ngày 20/10/2011 của Sở GD-ĐT về việc tập huấn giáo viên nòng cốt cấp THCS thuộc Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Cử các ông (bà) tham dự lớp tập huấn (có danh sách kèm theo):
* Module 1: Học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất;
Thời gian: Từ ngày 07/11/2011 đến ngày 12/11/2011
* Module 2: Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học;
Thời gian: Từ ngày 14/11/2011 đến ngày 19/11/2011
* Module 3: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ;
Thời gian: Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 24/11/2011
* Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
* Kinh phí: ăn ở Dự án hỗ trợ
Điều 2: CBQL, giáo viên dự lớp tập huấn được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú ở đơn vị đang công tác theo chính sách hiện hành.
Điều 3: Tổ Tổng hợp, Tổ Chuyên môn Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc cùng các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận : PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Như điều 3; Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Lưu VT.
Trần Hùng Dũng
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PGD ngày /10/2011 của Trưởng phòng GD-ĐT)
1. Học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất

TT
Họ và tên
Năm sinh
Đơn vị
cơng tác
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại
liên hệ
Địa chỉ EmailNam
NữLê Hoàng Phục
1964

Phòng GD&ĐT
Cán bộ
ĐHSP
0946150428Phan Thị Huyền

1979
THCS Lợi An 1
Giáo viên
ĐHSP
Lý Bửu Trân

1976
THCS Lợi An 1
Giáo viên
CĐSP
Lưu Xuân Phước
1973

THCS Lâm Ngư trường
Phĩ HT
ĐHSP
0919455173
Xuanphuoc1cm@yahoo.com


Ngơ Minh Nhuần
1976

THCS Lâm Ngư trường
Giáo viên
ĐHSP
0979814471
Ngominhnhuan76@yahoo.com


Đồn Văn Lạc
1970

PTDT Danh Thị Tươi
Hiệu trưởng
ĐHSP
0915717113
Doanvanlac70@yahoo.com.vn


Đỗ Minh Thắng
1972

PTDT Danh Thị Tươi
Giáo viên
ĐHSP
0918114132Lê Thành Chi
1965

THCS Khánh Hưng
Hiệu trưởng
ĐHSP
0915717626
lephicamau@yahoo.com.vn


Huỳnh Hoa Phượng

1978
THCS Khánh Hưng
Giáo viên
ĐHSP
01243211000Nguyễn Thùy Sơn
1971

THCS Phong Lạc
Giáo viên
ĐHSP
0916776429Nguyễn Trúc Nghiệm

1980
THCS Phong Lạc
Giáo viên
CĐSP
01274407249Đỗ Chí Linh
1980

THCS Khánh Bình Đông
Giáo viên
ĐHSP
0917177167Võ Thị Ly

1980
THCS Khánh Bình Đông
Giáo viên
CĐSP
01234727002Nguyễn Xuân Lợi
1979

THCS Trần Hợi
Phĩ HT
ĐHSP
0919901753Nguyễn Văn Khánh
1978

THCS Trần Hợi
Giáo viên
CĐSP
0915811055Mai Văn Hà
1974

THCS Phong Điền
Phĩ HT
ĐHSP
0919.624.620
ha_vanmai74@yahoo.com.vn


Đỗ Thị Bảo Trân

1979
THCS Phong Điền
Giáo viên
CĐSP
01.242.964.410
dotran7944@yahoo.com.vn 
Gửi ý kiến