Gốc > Mục:Ngân hàng câu hỏi, bài tập > Mục:Lớp 12 >
title:Amin.Aminoaxit.peptit.polime.2 (60cau))
date:21-11-2010
sender:Hoàng Văn Tình
source:
type:doc
Đề thi môn hoa 12-amino axit.polime. 2
(Mã đề 137)


Câu 1 :
Poli(ure fomandehit) có công thức cấu tạo là

A.
(-CH2-CH(CN)-)n
B.
(-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

C.
(HNCONHCH2)n
D.


Câu 2 :
Teflon là tên của một polime được dùng làm

A.
Cao su tổng hợp
B.
Tơ tổng hợp
C.
Keo dán
D.
Chất dẻo

Câu 3 :
Polime CH2 – CH
OCOCH3 n có tên là

A.
Poli(metyl metacrylat)
B.
Poli(metyl crylat)

C.
Poli(vinyl axetat)
D.
Poliacrylonitrin

Câu 4 :
Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng ?

A.
Peptit có thể thủy phân hoàn toàn thành các -amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazo.

B.
Các peptit đều tác dụng với đồng (II) hidroxit tạo thành hợp chất màu tím.

C.
Enzim có xúc tác đặc hiệu với peptit: mỗi loại enzim xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định

D.
Peptit có thể thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazo.

Câu 5 :
Trong các chất dưới đây, , chất nào khi thủy phân hoàn toàn cho alanin ?

A.
(-HNCH2CH2CO-)n
B.
(-H2NCH(CH3)COOH)n

C.
(-HNCH(CH3)CO-)n
D.
(H2NCH2CH2COOH)n

Câu 6 :
Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất (CH3)2CHCH(NH2)COOH ?

A.
Axit 3-metyl –2- aminobutanoic
B.
Axit 2-metyl –3- aminobutanoic

C.
Valin
D.
Axit -aminoisovaleric

Câu 7 :
Tripeptit là hợp chất

A.
Mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit
B.
Có 3 gốc amino axit

C.
Có 3 gốc amino axit giống nhau
D.
Có 3 gốc amino axit khác nhau

Câu 8 :
Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

A.
8
B.
6
C.
7
D.
4

Câu 9 :
Chất X có công thức phân tử C4H9NO2 và là este của amino axit. 10,3g X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,6g etanol và dung dịch Y chứa m gam muối. giá trị của m là

A.
8,5
B.
7,9
C.
9,7
D.
7,5

Câu 10 :
Chất không có khả ưng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A.
Glyxin
B.
Etylen glicol
C.
Axit axetic
D.
Axit terephtalic

Câu 11 :
Có bao nhiêu chất (thuộc chương trình đã học) có cùng công thức phân tử C3H7O2N

A.
4
B.
3
C.
5
D.
2

Câu 12 :
Dãy gồm các chất để tổng hợp cao su buna – S là:

A.
CH2=C(CH3)-CH=CH2 và C6H5CH=CH2
B.
CH2=CH-CH=CH2 và lưu huỳnh

C.
CH2=CH-CH=CH2 và CH3CH=CH2
D.
CH2=CH-CH=CH2 và C6H5CH=CH2

Câu 13 :
Nhựa phenol-fomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch

A.
CH3CHO trong môi trường axit
B.
HCOOH trong môi trường axit

C.
CH3COOH trong môi trường axit
D.
HCHO trong môi trường axit

Câu 14 :
Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A.
6
B.
4
C.
5
D.
7

Câu 15 :
Để tách được anilin trong hỗn hợp benzen, anilin, phenol cần dùng những chất nào ?

A.
Dung dịch HCl, dung dịch NaOH
B.
NH3, CO2

C.
CO2, NaOH
D.
Dung dịch HCl, CO2


Câu 16 :

Chất X có công thức phân tử C8H10O.
X có thể tham gia vào quá