bai 10 - he dieu hanh lam duoc nhung viec gi?

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Cẩm Châu
Ngày gửi: 08h:47' 23-03-2011
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Hãy nêu vai trò của hệ điều hành máy tính?
Kiểm tra bài cũ
Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?
Kiểm tra bài cũ
Laø nhöõng chöông trình maùy tính.
Phần mềm hệ thống
Phần mềm ứng dụng
Quan trọng nhất?
HỆ ĐIỀU HÀNH
BÀI 10
Tiết 22
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Vậy hệ điều hành là gì?
- Heä ñieàu haønh laø moät chöông trình maùy tính (phaàn meàm maùy tính).
- Ñöôïc caøi ñaët ñaàu tieân trong maùy tính vaø tröôùc caùc chöông trình öùng duïng.
- Khoâng coù heä ñieàu haønh, maùy tính khoâng theå söû duïng ñöôïc.
Hệ điều hành được cài đặt khi nào trong máy tính?
Nếu không có hệ điều hành thì chuyện gì sẽ xảy ra?
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Một số hệ điều hành:
Giao diện của hệ điều hành DOS
* MS DOS:
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Một số hệ điều hành:
* WINDOWS:
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Tranh chấp tài nguyên máy tính
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Phần cứng
Phần mềm
Phương tiện điều khiển
Hệ điều hành
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Điều khiển các thiết bị phần cứng
Đĩa cứng
Màn hình
Máy in
Chuột
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Bàn phím
Chương trình soạn thảo văn bản
Chương trình bảng tính
Chương trình vẽ đồ thị hàm số
Tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm)
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?
- Ñieàu khieån phaàn cöùng.
- Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Giao diện của hệ điều hành Windows
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Nếu không hệ điều hành thì màn hình máy tính không hiển thị.
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Vậy hệ điều hành còn có nhiệm vụ gì?
- Ñieàu khieån phaàn cöùng.
- Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
- Cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng.
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
- Ñieàu khieån phaàn cöùng.
- Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
- Cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng.
* Ngoaøi ra, heä ñieàu haønh coøn toå chöùc vaø quaûn lí thoâng tin trong maùy tính.
HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
Câu 1: Hệ điều hành là gì?
A. Phần mềm ứng dụng của máy tính.
B. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin.
C. Phần mềm hệ thống.
D. Tất cả các câu trên đều sai.
C.
CỦNG CỐ
Câu 2: Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì:
A. máy tính vẫn hoạt động bình thường.
B. máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được.
C. máy tính không hoạt động được vì không có điện.
D. máy tính chỉ hoạt động trong vòng một tiếng đồng hồ.
B.
CỦNG CỐ
Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính được hệ điều hành điều khiển là .................. và ....................
B. Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị .................. và tổ chức thực hiện các .......................... trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức, quản lí .................... trên máy tính và cung cấp ..................... để người sử dụng trao đổi thông tin với máy tính.
CỦNG CỐ
chuột
bàn phím
phần cứng
chương trình
thông tin
giao diện
- Hoùc kú lớ thuyeỏt.
Xem trửụực baứi:
"TO CHệC THONG TIN
TRONG MAY TNH"
10
9
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
XIN CẢM ƠN !