No_photo
Họ và tên Hồ Đình Thường
Giới tính Nam
Email thuong_vpt@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 467 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Khôi
Giới tính Nam
Email suicao_khoailang@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thái An
Giới tính Nữ
Email nguyethithaian2008@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 10510 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn An Đức
Giới tính Nam
Email maiyeuem_laanh@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đậu Thị Thảo
Giới tính Nữ
Email hotboy_huachungtinhminhem_yeu@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Email tieuha1010@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 38192 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phan Chung
Giới tính Nam
Email chungql4@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 72 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Hoàng Giáp
Giới tính Nam
Email danghoanggiap@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 87 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Văn Tuấn
Giới tính Nam
Email vannang113@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Quang Vinh
Giới tính Nam
Email hoquangvinh@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Huân
Giới tính Nam
Email nguyenvanhuanql4@gmail.com
Website http://violet.vn/huanql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 98700 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hương
Giới tính Nữ
Email tanhuong_37d@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 395 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Trương Xuân Sơn
Giới tính Nam
Email Anhsonql4@gmail.com
Website http://violet.vn/xuansonql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 315 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Tân
Giới tính Nam
Email tanvv.ql4@nghean.edu.vn
Website http://violet.vn/vutanql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3495 (Xem chi tiết)