Photo
Họ và tên Lê Kim Phẩm
Giới tính Nam
Email lekimpham@gmail.com
Website http://violet.vn/lekimpham
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 187 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huơng Vinh
Giới tính Nam
Email thientai.a3@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thế Nhẫn
Giới tính Nam
Email nhanvnk30@GMAIL.COM
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 41 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
Giới tính Nam
Email hoanglanhv@hotmail.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Văn Hiền
Giới tính Nam
Email lop12b1@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính Nữ
Email congchuadongdanh11@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Quân
Giới tính Nam
Email pheropquan@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1005 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thi Ánh Hà
Giới tính Nữ
Email nguyenthianhha@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nguyenthianhha
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 5558 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nghĩa
Giới tính Nam
Email ngvnghia@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/ngvnghia68
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
Điểm số 84 (Xem chi tiết)