Khúc xạ ánh sáng

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Mỹ Hạnh - GV Đông Đô
Người gửi: Trịnh Thị Hà Giang
Ngày gửi: 20h:44' 20-01-2013
Dung lượng: 891.0 KB
Số lượt tải: 575
Số lượt thích: 0 người
HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài giảng
1
Hãy quan
sát hiện tượng
Vì sao chiếc đũa trong cốc có nước như bị gãy?
2
3
HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Không có hiện tượng
khúc xạ
Hiện tượng khúc xạ
4
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách hai môi trường truyền ánh sáng.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
SI : Tia tới
I : Điểm tới
NIK : Pháp tuyến với mặt phân cách tại I
IR : Tia khúc xạ
i :Góc tới
r :Góc khúc xạ
Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng
như thế nào?
5
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng

Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Sự khúc xạ ánh sáng
có tuân theo quy tắc
hay định luật nào không?
6
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
a) Thí nghiệm

Khối nhựa bán trụ trong suốt
Đèn chiếu laze
Thay đổi
góc tới i
Đo góc
khúc xạ r
7
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
a) Thí nghiệm

Từ thực nghiệm ta có bảng sau : Bảng 26.1
8
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
a) Thí nghiệm

9
Từ Bảng 26.1 ta có đồ thị sau
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
a) Thí nghiệm

10
Từ Bảng 26.1 ta có đồ thị sau
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
a) Thí nghiệm.
b) Định luật
Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại điểm tới
Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúcxạ là một hằng số hằng số

Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
11
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
Các chú ý
a) Nếu n > 1 thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.

Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
12
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
Các chú ý
b) Nếu n < 1 thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1
.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
13
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
Các chú ý
c) Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
14
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
Các chú ý
a)Nếu n > 1 thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.
b)Nếu n < 1 thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1
c)Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
15
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
II.CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
1.Chiết suất tỉ đối
Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 (môi trường khúc xạ) đối với môi trường 1 (môi trường tới) là tỉ số giữa các tốc độ v1 và v2 của ánh sáng khi đi trong môi trường 1 và môi trường 2.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
16
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
2. Chiết suất tuyệt đối
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.
Từ định nghĩa ta có: chiết suất của môi trường 1 và môi trường 2 lần lượt là:
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
17
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
Ánh sáng truyền từ A đến B thì : nó có thể truyền từ B về A không?
18
Hãy quan sát
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
Ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược theo đường đó
tức là : ánh sáng có thể truyền từ A đến B thì cũng có thể truyền ngược lại từ B về A
19
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
Đề bài trắc nghiệm:
Câu 1) Chọn câu trả lời đúng
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì:
Góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới
Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới
Khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ tăng dần
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
20
Đáp án
Trợ giúp
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
Đề bài trắc nghiệm:
Câu 2) Chọn câu phát biểuđúng
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng thì:
Luôn lớn hơn 1
Luôn nhỏ hơn 1
Luôn bằng 1
Luôn lớn hơn 0


Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
21
Đáp án
Trợ gúp
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
Đề bài tự luận:
Tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết
suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí
. Góc khúc xạ trong môi trường không khí là 60 .
Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông
góc với tia khúc xạ(hình vẽ). Tính chiết suất n.
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
o
(n)
22
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
Đề bài:...
Giải:
Theo đề i’+r =90
Ta suy ra: i+r =90 (vì i=i’)
Theo định luật khúc xạ :nsini =sinr
Suy ra:
n=

vì sini =cosr nên :n=tanr
Thay số ta đuợc n=tan60
Hay n=1,73
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
(n)
23
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Củng cố bài học
1. Phát biểu : Định luật khúc xạ ánh sáng ?
2. Viết biểu thức định luật này ?
3. Chiết suất tỉ đối; Chiết suất tuyệt đối ?
4. Phát biểu tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng ?

Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
24
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
22
Ánh trăng mờ trên đỉnh núi xa xa
Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
Tình cảm chân thành biết tỏ cùng ai
Sống chết bên nhau trên bước đường dài
Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận...