Công văn tài liệu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ninh Đinh Tuấn 0917415363&01668020290)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Hoài
 • Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Thọ Xuân .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Công văn ngày 24/7/2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc nhắc nhở 08 đơn vị ...

  (Bài giảng chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ninh Đình Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:47' 25-07-2012
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN THỌ XUÂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 815/UBND-NV
   Thọ Xuân, ngày 24 tháng 7 năm 2012
  
  V/v tiếp tục thực hiện nội dung Công văn
  số 674/UBND-NV ngày 15/6/2012
  của Chủ tịch UBND huyện.
  


  
  

  Kính gửi:
  Chủ tịch UBND Thị trấn Lam Sơn;
  Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2012 Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 674/UBND-NV về việc hướng dẫn thành lập Hội Cựu giáo chức các xã, thị trấn.
  Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2012, nhiều xã, thị trấn (33 đơn vị) đã thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV; căn cứ hồ sơ, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu giáo chức cho các xã, thị trấn nói trên.
  Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 08 đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV, cụ thể gồm các xã, thị trấn: Xuân Bái, Thọ Xương, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Lâm, Thọ Lộc, Xuân Tín, Xuân Minh, Thọ Trường.
  Để Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện được tổ chức đúng thời gian dự kiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
  1. Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc hướng dẫn thành lập Hội Cựu giáo chức các xã, thị trấn.
  2. Hiệu trưởng Trường THCS làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn về việc thực hiện Công văn số 674/UBND-NV, báo cáo đầy đủ các hồ sơ theo quy định về phòng Nội vụ trước ngày 28/7/2012.
  Nhận được Công văn này, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn, Hiệu trưởng Trường THCS thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bí thư Đảng ủy thị trấn (để chỉ đạo);
  - Lưu: VT, NV.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  (Đã ký)  Hoàng Lộc Ninh
  
  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN THỌ XUÂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 815/UBND-NV
   Thọ Xuân, ngày 24 tháng 7 năm 2012
  
  V/v tiếp tục thực hiện nội dung Công văn
  số 674/UBND-NV ngày 15/6/2012
  của Chủ tịch UBND huyện.
  


  
  

  Kính gửi:
  Chủ tịch UBND xã Xuân Bái;
  Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Bái.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2012 Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 674/UBND-NV về việc hướng dẫn thành lập Hội Cựu giáo chức các xã, thị trấn.
  Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2012, nhiều xã, thị trấn (33 đơn vị) đã thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV; căn cứ hồ sơ, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu giáo chức cho các xã, thị trấn nói trên.
  Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 08 đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV, cụ thể gồm các xã, thị trấn: Xuân Bái, Thọ Xương, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Lâm, Thọ Lộc, Xuân Tín, Xuân Minh, Thọ Trường.
  Để Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện được tổ chức đúng thời gian dự kiến, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
  1. Chủ tịch UBND xã thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 674/UBND-NV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc hướng dẫn thành lập Hội Cựu giáo chức các xã, thị trấn.
  2. Hiệu trưởng Trường THCS làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về việc thực hiện Công văn số 674/UBND-NV, báo cáo đầy đủ các hồ sơ theo quy định về phòng Nội vụ trước ngày 28/7/2012.
  Nhận được Công văn này, yêu cầu Chủ tịch UBND xã, Hiệu trưởng Trường THCS thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bí thư Đảng ủy thị trấn (để chỉ đạo);
  - Lưu: VT, NV.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH


  (
   
   
   
  Gửi ý kiến
  print