Gốc > Mục:Văn bản chỉ đạo chuyên môn >
title:Hướng dẫn viết SKKN
date:28-08-2012
sender:Phan Văn Chiểu
source:
type:doc
UBND HUYỆN PHÙ CÁT
PHÒNG GD-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 192/PGD-ĐT Phù Cát, ngày 29 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÙ CÁT

Thực hiện Quy định số 401/SGDĐT-VP ngày 23/3/2012 của Sở GD-ĐT Bình Định “Quy định đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành GD-ĐT Bình Định”;
Phòng GD-ĐT Phù Cát hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011- 2012 và các năm học tiếp theo như sau:

I. KHÁI NIỆM
1. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm là tên gọi chung cho tất cả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng tạo, nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới.
2. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm là đúc kết những giải pháp đã được áp dụng, đã có kết quả, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn công tác của cá nhân hay tập thể.
Cũng có thể coi như là kinh nghiệm, nếu có một kế hoạch tổ chức cụ thể, có tính khoa học để triển khai có hiệu quả một sáng kiến của người khác đã được công nhận và phổ biến.
3. Sáng kiến
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công tác là một giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức làm việc mới có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn và mang lại lợi ích thiết thực.
Cũng có thể coi như là sáng kiến, nếu có một đề án, kế hoạch trong lĩnh vực giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai có hiệu quả.
4. Sáng kiến kinh nghiệm
Sáng kiến kinh nghiệm là những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo được tích lũy qua thực tiễn, bằng những giải pháp mới đã khắc phục được những khó khăn mà với những giải pháp hiện có không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.

  II. YÊU CẦU
1. Kinh nghiệm không được rập theo khuôn mẫu, những quy định đã có trong lý thuyết quản lý hay dạy học; cần thể hiện rõ nội dung giải pháp mới có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.
2. Sáng kiến không được sao chép trên mạng internet, mô phỏng theo một sáng kiến khác đã được công nhận và phổ biến (không được sao chép của người khác).
3. Sáng kiến kinh nghiệm có thể thuộc lĩnh vực chung, rộng, cũng có thể một công việc cụ thể phù hợp với nội dung công tác của cá nhân hay tập thể.
4. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải thuyết minh rõ mục tiêu, ý tưởng, tính mới, lợi ích, khả năng áp dụng.

III. CÁC NHÓM ĐỀ TÀI
1. Lĩnh vực quản lý, dạy và học.
2. Lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học.
3. Lĩnh vực tổ chức hành chính: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nội quy, quy chế, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sinh hoạt, hội nghị, hội thảo, hội thi ….
4. Lĩnh vực tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội.

IV CẤU TRÚC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài, tác giả. (nếu là nhóm tác giả ghi rõ thành phần: chủ trì đề tài và cộng sự).
A. MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết.
2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
II. Phương pháp tiến hành
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài.
2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp.

B. NỘI DUNG
I. Mục tiêu
Nêu rõ nhiệm vụ của đề tài.
II. Mô tả giải pháp của đề tài
1. Thuyết minh tính mới
Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung giải pháp, nêu rõ những điểm mới, điểm sáng tạo của giải pháp.
2. Khả năng áp dụng
- Thời gian áp dụng hoặc thử nghiệm có hiệu quả
- Có khả năng thay thế giải pháp hiện có.
- Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành.
3. Lợi ích kinh tế- xã hội
- Thể hiện rõ lợi ích có thể đạt được đến quá trình giáo dục, công tác.
- Tính năng kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả sử dụng.
- Tác