Tieng Anh 8 (Tiet 1-19)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:27' 23-09-2011
Dung lượng: 746.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
English lesson plan 8
school year : 2011 - 2012

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 8

HKI : 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết
HKII : 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết
Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết.
FIRST SEMESTER
UNIT
PERIOD
LESSON
CONTENT


1

REVISION

1
MY FRIENDS

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Listen + Speak
Read + Language Focus 1
Write + Language Focus 3
Language Focus 2,4

2
MAKING ARRANGEMENTS
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 1,2
Listen + Language Focus 3
Read
Write

3
AT HOME
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read + LF 1,2
Speak
Read + Language Focus 4
Language Focus 3
Listen
Write


18
19

REVISION
One period test 1

4
OUR PAST
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 4
Read
Listen
Write
Language Focus 1,2,3

5
STUDY HABITS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Language Focus
Listen
Speak
Read
Write

6
THE YOUNG PIONEERS CLUB
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3
Listen
Read
Write
Language Focus 1,2


38
39

REVISION
One period test 2

7
MY NEIGHBORHOOD
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Listen + Language Focus 5
Read
Write
Language Focus 1-4

8
COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3
Listen + Language Focus 1
Read + Language Focus 2
Write
Language Focus 4,5


52
53
54

REVISION
REVISION
Test for the first semester

SECOND SEMESTER


9
A FIRST - AID COURSE
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Listen + Language Focus 2
Speak + Language Focus 3,4
Read + Language Focus 1
Write

10
RECYCLING
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Listen + Speak
Read
Write
Language Focus 1,2
Language Focus 3,4

11
TRAVELLING AROUND
VIET NAM
66
67
68
69
70
71
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3,4
Listen
Read
Write
Language Focus 1,2


72
73

REVISION
One period test 3

12
A VACATION ABROAD
74
75
76
77
78
79
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Listen
Read
Write
Language Focus

13
FESTIVALS
80
81
82
83
84
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read +LF 3
Listen + Speak
Read
Write
Language Focus 1,2,4

14
WONDERS OF THE WORLD
85
86
87
88
89
90
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Language Focus 4 + Listen
Read
Write
Language Focus 1,2,3


91

One period test 4

15
COMPUTERS
92
93
94
95
96
97
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Listen
Speak
Read
Write
Language Focus

16
INVENTION
98
99
100