Tieng Anh 8 (Tiet 1-19)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:27' 23-09-2011
Dung lượng: 746.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
English lesson plan 8
school year : 2011 - 2012

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 8

HKI : 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết
HKII : 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết
Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết.
FIRST SEMESTER
UNIT
PERIOD
LESSON
CONTENT


1

REVISION

1
MY FRIENDS

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Listen + Speak
Read + Language Focus 1
Write + Language Focus 3
Language Focus 2,4

2
MAKING ARRANGEMENTS
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 1,2
Listen + Language Focus 3
Read
Write

3
AT HOME
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read + LF 1,2
Speak
Read + Language Focus 4
Language Focus 3
Listen
Write


18
19

REVISION
One period test 1

4
OUR PAST
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 4
Read
Listen
Write
Language Focus 1,2,3

5
STUDY HABITS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Language Focus
Listen
Speak
Read
Write

6
THE YOUNG PIONEERS CLUB
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3
Listen
Read
Write
Language Focus 1,2


38
39

REVISION
One period test 2

7
MY NEIGHBORHOOD
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Listen + Language Focus 5
Read
Write
Language Focus 1-4

8
COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3
Listen + Language Focus 1
Read + Language Focus 2
Write
Language Focus 4,5


52
53
54

REVISION
REVISION
Test for the first semester

SECOND SEMESTER


9
A FIRST - AID COURSE
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read
Listen + Language Focus 2
Speak + Language Focus 3,4
Read + Language Focus 1
Write

10
RECYCLING
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Listen + Speak
Read
Write
Language Focus 1,2
Language Focus 3,4

11
TRAVELLING AROUND
VIET NAM
66
67
68
69
70
71
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak + Language Focus 3,4
Listen
Read
Write
Language Focus 1,2


72
73

REVISION
One period test 3

12
A VACATION ABROAD
74
75
76
77
78
79
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Listen
Read
Write
Language Focus

13
FESTIVALS
80
81
82
83
84
1
2
3
4
5
Getting Started + Listen and Read +LF 3
Listen + Speak
Read
Write
Language Focus 1,2,4

14
WONDERS OF THE WORLD
85
86
87
88
89
90
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Speak
Language Focus 4 + Listen
Read
Write
Language Focus 1,2,3


91

One period test 4

15
COMPUTERS
92
93
94
95
96
97
1
2
3
4
5
6
Getting Started + Listen and Read
Listen
Speak
Read
Write
Language Focus

16
INVENTION
98
99
100