Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Vân Dương- TP Bắc Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

De thi HSG anh 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam o thu vien de thi
Người gửi: Đàm Thị Nga
Ngày gửi: 19h:49' 26-10-2011
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục Tam Đảo
Trường THCS tam đảo
-------- --------------------------
GV: HOÀNG THỊ HUỆ
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
Năm học 2010-2011
MÔN: tiếng anh 8
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Đề này gồm 5 trang
SECTION A: PHONETICS
I-Choose the words that has the underline pronounced differently from the others. Identify your answer by writing the corresponding word or phrase on your answer paper.
1.A. though B. enough C. cough D. rough
2.A. chair B. cheap C. chorus D. child
3.A. missed B. closed C. called D. planned
4.A. fat B. any C. gas D. hat
5.A physics B. basic C. sailor D. subject
6. A. sugar B. sorry C. seaside D. summer
7. A. page B. village C. luggage D. heritage
8. A. seat B. great C. please D. beach
9. A. hotel B. photo C. move D. pagoda
10. A. typhoon B. goose C. food D. flood
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group.
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. abroad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR
I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. I dentify your answer by by circling the corresponding letter A, B, C or D.
1. The policeman explained to us ……. to get to the airport.
A. how can B. how can we C. how we can D. how
2. Who is your favorite friend? – The man……. the car over there.
A. washing B. washes C. washed D. to wash
3. Would you mind my …….
A. smoke B. smoking C. smoked D. smokes
4. As students, we ……. our teachers.
A. ought obey B. must to obey C. ought to obey D. must obeying
5. His behaviors make all his colleaguse ……… and love him.
A. to admire B. admired C. admiring D. admire
6. After …….. a canoe, the Browns paddled around Xuan Huong Lake.
A. borrowing B. renting C. hiring D. lending
7. Would you mind ……… off the lights? – I’d rather you didn’t.
A. if I turned B. I turn C. if turned D. turning
8. His ….. always makes people laugh.
A. quiet character B. smiles C. sense of humor D. Christmas presents
9. He finally ……. with the decision to go abroad.
A. come B. came with C. came D. came up
10. As aleader, he must learn how to speak well……….
A. in public B. in school C. outside D. in country
11. “Recycling” means not ……….. away.
A. throwing things a way B. throw things away
C. blowing things a way D. not blowing things away
12. I think it is good to spend time …….. English pronunciation.
A. in B. on C. with D. at
13. Two teams take part in the ……… contest.
A. fetching-water B. water-fetching
C. fetcged-water D. water-fetched
14. She is not old ………. to go out alone in the evening.
A. enough B. for C. so that D. that
15. Ha
 
Gửi ý kiến