Tài liệu sinh hoạt xây dựng phong trào 5 không 3 sạch

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 20h:38' 27-02-2013
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 07/CV- CĐN Phước sơn, ngày 26 tháng 2 năm 2013
V/v Tuyên truyền phong trào thi đua
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và
phong trào “5 không, 3 sạch”

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện công văn số 12/CĐN ngày 22/2/2013 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam về việc tuyên truyền phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “5 không 3 sạch”.

Để các tổ nữ công Công đoàn các đơn vị thuận lợi trong việc triển khai các phong trào thi đua thông qua sinh hoạt nữ công. Công đoàn Giáo dục huyện gởi tài liệu sinh hoạt phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “5 không, 3 sạch” trong dịp sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ngoài ra tài liệu còn được đăng tải trên website Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam www.hoilhpnvn.org.vn (chuyên mục tài liệu hoạt động Hội) .

Đề nghị các công đoàn cơ sở tùy vào tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị để vận dụng về nội dung gắn kết với triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm 2013 trong nữ CBGVNV đạt hiệu quả. Có thể tuyên truyền phong trào theo từng đợt vào dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Kết thúc mỗi đợt có sơ kết đánh giá và báo cáo về Công đoàn giáo dục huyện (qua ban nữ công) để theo dõi.


Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên; CHỦ TỊCH
- Lưu VP-NC. (Đã ký và đóng dấu)
Võ Thị Lệ