MẪU LÍ LỊCH TRÍCH NGANG CV-VC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Thiệt (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:23' 10-12-2011
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 528
Số lượt thích: 0 người

Số hiệu cán bộ, công chức:……………

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm học 2011-2012

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……….
2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ) ……….
3. Chức vụ (chức danh) hiện tại: ……….
(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
4. Ngạch công chức (viên chức):……………., Mã ngạch: ……….
5. Năm vào ngành:…………………….., Hình thức tuyển dụng:…………………….....................
6. Bậc lương:…………., Hệ số:……….. Ngày hưởng……/…….../………,
Phụ cấp……………..chức vụ:……………………… Phụ cấp khác: ……….
7. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./……/………,Ngày chính thức:……/……./ ……….
I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh,
chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Hình thức đào tạo, BD
Văn bằng, chứng chỉ

…………………...
…………………...
…………………...
……………………..
………………………
………………………
………………
……………….
……………….
…………………
…………………
………………..
……………….
………………..
………………..


Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ
III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới) ………
………
……...
IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới) ……...
………
………
V. ĐI NƯỚC NGOÀI
(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)
……….
……….
VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại) ……….
……….
……….
XII. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG: ……….
……….
……….
……….
……….
Phước Hiệp, ngày tháng 9 năm 2011
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)