DA DANG VA DAC DIEM CHUNG CUA LOP SAU BO

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lệ Thu
Ngày gửi: 15h:40' 08-06-2011
Dung lượng: 15.3 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ TIẾT SINH HỌC 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Cơ thể châu chấu gồm mấy phần? Mô tả mỗi phần cơ thể của châu chấu?
2.Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?
ĐÁP ÁN:

1.Cơ thể châu chấu gồm 3 phần: Đầu, ngực và bụng.
- Đầu : Râu, mắt kép, cơ quan miệng.
- Ngực:3 đôi chân, 2 đôi cánh.
- Bụng: lỗ thở.
2. Hô hấp ở châu chấu khác tôm :
- Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần thành các nhánh nhỏ và các đầu nhánh nhỏ kết thúc đến các tế bào.
- Tôm sông hô hấp bằng mang.

Sâu bọ với khoảng gần 1 triệu loài rất đa dạng về loài, về lối sống, môi trường sống và tập tính. Các đại diện trong bài 27 tiêu biểu cho tính đa dạng đó.
TIẾT 29: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA LỚP SÂU BỌ
Lớp sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới động vật( khoảng gần 1 triệu loài) gấp 2 – 3 lần số loài các động vật còn lại. Hằng năm con người lại phát hiện thêm nhiều loài mới nữa. Sâu bọ phân bố khắp nơi trên trái đất. Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành.
Bọ cánh cứng
bọ rùa bảy chấm
Ong mật
I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC:
1. SỰ ĐA DẠNG VỀ LOÀI, LỐI SỐNG VÀ TẬP TÍNH.
Quan sát hình 27.1 đến hình 27.7 SGK,
đọc thông tin dưới hình.
Ở hình 27 có những đại diện nào?
1.Mọt hại gỗ
Biến thái hoàn toàn: ấu trùng khác cơ thể trưởng thành.
2.Bọ ngựa bắt mồi
3. Biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn
ấu trùng(ôû döôùi nöôùc)
Trưởng thành
-> ấu trùng hoàn toàn giống dạng trưởng thành
4.Ve sầu
Ve vöøa hút nhựa cây vöøa kêu vào mùa hạ.

Ấu trùng ở đất , ăn rễ cây.
5. Bướm cải
Con đực
con cái
Sâu non ăn lá cây
6. Ong mật đang thụ phấn
giỏ phaán ở chân sau
Sau khi đã lấy đầy 2 giỏ phấn ở chân sau, ong mật vô tình đã thụ phấn cho cây trồng.
7. Ruồi và muỗi
Muỗi cái sau khi hút no máu
Ruồi thò vòi hút
So sánh sự khác biệt của các đại diện trong lớp sâu bọ ?(Đặc điểm cánh ,kiểu cơ quan miệng, kiểu biến thái)

Bọ rầy:
Boä cánh cứng (2 cánh cứng, 2 cánh màng), cơ quan miệng kiểu nghiền.
Ong:
Boää cánh màng(4 cánh màng), cơ quan miệng kiểu liếm và nghiền.
Ruồi:
Boä 2 cánh ( 2 caùnh màng), cơ quan miệng kiểu hút.
Cào cào:
Boä cánh thẳng (2 cánh cứng mỏng, 2 cánh màng), cơ quan miệng kiểu nghiền.
Chuồn chuồn:
Boä cánh gân(4 cánh màng có gân), cơ quan miệng kiểu nghiền.
Ve sầu:
4 cánh màng, cơ quan miệng kiểu hút.
Sâu bọ có lối sống và tập tính như thế nào?

Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính
phong phú ở địa phương?
Một số sâu bọ có tập tính phong phú
ở địa phương: Ong, kiến, mối, dế,
bọ ngựa, bướm...
Trả lời:
Lớp sâu bọ đa dạng như thế nào?
1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính:
Sâu bọ rất đa dạng:
Chng cĩ s? lu?ng lồi l?n: gần 1 triệu loài
Cĩ l?i s?ng v t?p tính phong ph thích nghi v?i di?u ki?n s?ng.
- HS đọc thông tin SGK.


- Thaûo luaän ñoâi baïn lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng 1.

Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống.?
2. Nhận biết một số đại diện và môi trường
sống:
Bọ vẽ
Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy
Dế trũi, ấu trùng ve sầu
Bọ hung, dế mn
Bọ ng?a
Bướm ,ong, chuồn chuồn.
B? r?y
Chấy, rận.
Qua bảng 1 em có nhận xét gì về môi trường sống của động vật thuộc lớp sâu bọ?
2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống :
Chúng phân bố rộng khắp các môi trường sống trên hành tinh.
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN
Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ.Sau đây là các đặc điểm dự kiến:
1. Voû cô theå baèng kitin vöøa laø boä xöông ngoaøi, vöøa laø chieác aùo nguî trang
cuûa chuùng .

2. Thaàn kinh phaùt trieån cao, hình thaønh naõo laø cô sôû cuûa caùc taäp tính vaø
hoaït ñoäng baûn naêng .

3. Saâu boï coù ñuû 5 giaùc quan : xuùc giaùc , khöùu giaùc, vò giaùc, vò giaùc , thính
giaùc vaø thò giaùc .

4. Cô theå saâu boï coù ba phaàn : ñaàu, ngöïc, buïng .

5. Phaàn ñaàu coù 1 ñoâi raâu, phaàn ngöïc coù 3 ñoâi chaân vaø 2 ñoâi caùnh

6. Saâu boï hoâ haáp baèng heä thoáng oáng khí

7. Saâu boï coù nhieàu hình thöùc phaùt trieån bieán thaùi khaùc nhau .

8. Saâu boï coù tuaàn hoaøn hôû, tim hình oáng, nhieàu ngaên naèm ôû maët löng .
Đặc điểm chung :
Thảo luận nhoùm chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ
bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng?
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN
Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ.Sau đây là các đặc điểm dự kiến:
1. Voû cô theå baèng kitin vöøa laø boä xöông ngoaøi, vöøa laø chieác aùo nguî trang cuûa chuùng .

2. Thaàn kinh phaùt trieån cao, hình thaønh naõo laø cô sôû cuûa caùc taäp tính vaø hoaït ñoäng baûn naêng .

3. Saâu boï coù ñuû 5 giaùc quan : xuùc giaùc , khöùu giaùc, vò giaùc, vò giaùc , thính giaùc vaø thò giaùc .

4. Cô theå saâu boï coù ba phaàn : ñaàu, ngöïc, buïng .

5. Phaàn ñaàu coù 1 ñoâi raâu, phaàn ngöïc coù 3 ñoâi chaân vaø 2 ñoâi caùnh

6. Saâu boï hoâ haáp baèng heä thoáng oáng khí

7. Saâu boï coù nhieàu hình thöùc phaùt trieån bieán thaùi khaùc nhau .

8. Saâu boï coù tuaàn hoaøn hôû, tim hình oáng, nhieàu ngaên naèm ôû maët löng .
1. Đặc điểm chung:
+
+
+
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN:
1. Đặc điểm chung:
- Cơ thể có 3 phần: đầu, ngực, bụng.
- Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
- Hô hấp bằng ống khí.
* Sâu bọ có vai trò như thế naøo trong thiên nhiên và trong đời sống con người?
Từ các kiến thức đã học hoàn thành
bảng 2 SGK để thấy vai trò của sâu bọ?
2. Vai trò thực tiễn:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
2. Vai trò thực tiễn:
a. Lợi ích:
Làm thuốc
Làm thực phẩm.
Thụ phấn cho cây trồng.
Làm thức ăn cho động vật khác.
Diệt các sâu bọ có hại.
Làm saïch moâi tröôøng.
b. Tác hại:
Gây hại haït nguõ coác, cây trồng.
Là động vật trung gian truyền bệnh.
Dùng bi?n php no ch?ng su b? cĩ h?i nhung an tồn cho mơi tru?ng?
Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường:
- Biện pháp thủ công: duøng vôït, baãy ñeøn…,ñeå baét saâu boï.
Biện pháp sinh học: söû duïng moät soá loaøi sinh vaät nhö ong maét ñoû, boï ruøa… để diệt các sâu bọ có hại, bieän phaùp naøy coù hieäu quaû cao maø khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại vì deã gaây ñoäc cho ngöôøi, caây troàng, vaät nuoâi… gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí.
Sâu bọ có có vai trò quan troïng trong thieân nhieân vaø ñôøi soáng con ngöôøi. Vì vậy ta phải có ý thức bảo vệ những loài sâu bọ có lợi.
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
HS đọc kết luận SGK.
Hãy chọn cu tr? l?i đúng nh?t
1. D?c di?m chung c?a lớp su b? l:
a. Co th? g?m ba phần: Đầu, ngực, bụng
b. D?u cĩ 1 dơi ru, ng?c cĩ 3 dơi chn v 2 dơi cnh.
c. Hô hấp bằng ?ng khí
d. C? a,b,c.
2. Ngu?i ta dng bi?n php sinh h?c d? tiu di?t su h?i la b?ng cch th? nhi?u d?ng v?t no?
a. Ong vị v? b.Ong m?t d?
c. B? xít d. Ong m?t

HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Học bài và trả lời câu hỏi SGK
Đọc mục “Em có biết”
Chuẩn bị bài: “ Thực hành: xem băng hình về tập tính của sâu bọ”.
+ Tìm hiểu tập tính của sâu bọ.


Cảm ơn
các thầy cô
đã đến dự tiết học