Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Thu Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:15' 15-03-2012
Dung lượng: 14.5 MB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người
Lớp 6C
Cát Hải , ngày 12 tháng 03 năm 2012
hoạt động 1:
"Nghe nói chuyện về ngày thành lập Đoàn"
Trình bày: Thầy Phạm Quang Vương
NGHE NóI CHUYệN TRUYềN THốNG Về ĐOàN
Bí thư chi đoàn trường THCS T.T Cát Hải
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: Nguyễn Ái Quốc
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: 26/3/1931
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: Thanh niên làm theo lời Bác
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: - BiÓu thÞ søc m¹nh ý chÝ cña thanh niªn ViÖt Nam, tÝnh xung kÝch cña tuæi trÎ trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: - Tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước việt nam độc lập, dân chủ ,giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng hồ chí minh và vì cuộc sống văn minh hạnh phúc của tuổi trẻ.
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: - Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: - Anh Đoàn Mạnh Tiến
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Nghe bài hát
Bạn hãy cho biết tên và tác giả bài hát?
Đáp án:
- Tên bài hát: Lên Đàng
- Tác giả: Lưu Hữu Phước
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 2: "Tìm hiểu về truyền thống đoàn tncs hồ chí minh"
Đáp án: Lý Tự Trọng
chương trình văn nghệ chào mừng
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
ngày thành lập đoàn tncs Hồ chí minh 26/3
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 3: "chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn"
Múa
"Em là mầm non của đảng"
Trình bày: Tốp nữ
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 3: "chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn"
hát
"Em vẫn nhớ trường xưa"
Trình bày: Song ca nữ
Chủ điểm tháng 3:"Tiến bước lên đoàn"
Hoạt động 1 "Nghe nói chuyện về ngày thành lập đoàn"
Phần 3: "chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn"
hát
"lên đàng"
Trình bày: Tốp ca nam nữ