Kế hoạch BDTXGV năm học 2012-2013 của Trường

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:47' 26-11-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT TP. HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS THẠCH LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2012-2013


Tháng 11/2012:
- Triển khai học tập quán triệt thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS;
- Quán triệt tinh thần công văn số 303/PGDĐT-BDTX ngày 15/11/2012 về việc hướng dẫn thực hiện BDTX cho bậc học của Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh.
- Tổ chức triển khai tại các tổ chuyên môn: thảo luận, rà soát chương trình nội dung tự chọn, vạch kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân.
- Tổ chức cho giáo viên đăng ký nội dung 3 trong chương trình BDTX(khối kiến thức tự chọn)
- Tổ chức cho giáo viên đăng kí tài liệu BDTX, tổng hợp số liệu gửi Phòng GD.
- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
Tháng 12/2012:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên.
- Duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn, giáo viên.
- Triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm,câu lạc bộ...
Tháng 1/2013:
- Trình kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên lên Phòng GD Thành phố phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra hồ sơ BDTX của tổ, giáo viên.
Tháng 2/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
Tháng 3/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
Tháng 4/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
- Lên phương án đánh giá, xếp loại kết quả BDTX.
Tháng 5/2013:
- Kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX.
- Tổ hợp kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTXGV.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức BDTXGV- nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của Phòng.
Tháng 6/2013:
Hoàn thành hồ sơ, số liệu tổng hợp kết quả BDTXGV.

Mẫu kế hoạch của tổ, giáo viên:

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2012-2013

Mục tiêu
Nội dung
Hình thức
Thời gian thực hiện

 - Nắm được quy chế và chương trình BDTXGV THCS.
- Tham gia học tập thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV THCS; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS.
 Tập trung


 21/11/2012....