đơn chất và hợp chất - Phân tử

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Thơm
Ngày gửi: 15h:21' 26-03-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
a/ Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem: Một đơn vị cacbon tương ứng bao nhiêu gam? (4đ)
b/ Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là bao nhiêu? (4đ)
c/ Nguyên tử R nặng 5,314.10-23 g. Em hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố nào? KHHH ?(2đ)
Câu 1:
a) Cho biết KHHH và NTK các nguyên tố: Natri, Nhôm, Oxi, Đồng, Lưu huỳnh, Sắt, Hiđro, Cacbon. (8đ)
b) Chất được phân thành mấy loại lớn? Kể ra. (2đ)
BÀI 6
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT
- PHÂN TỬ
Sắt do nguyên tố sắt (Fe ) cấu tạo nên
Nhôm do nguyên tố nhôm ( Al ) cấu tạo nên
Canxi do nguyên tố canxi (Ca ) cấu tạo nên
Khí oxi do nguyên tố oxi (O ) cấu tạo nên
Khí hidro do nguyên tố hidro (H ) cấu tạo nên
Lưu huỳnh do nguyên tố lưu huỳnh ( S ) cấu tạo nên
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
?
Mẫu khí hidro
Mẫu khí oxi
Mẫu kim loại liti
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Nguyên tố hidro
(KHHH: H)
Nguyên tố liti
(KHHH: Li)
Nguyên tố oxi
(KHHH: O)
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
Những đơn chất trên được tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học?
?
ĐƠN CHẤT LÀ GÌ
?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
Có 1 số nguyên tố có thể tạo nên 2 hoăc 3 chất.
ĐƠN CHẤT ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO?
?
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT?
?
Dựa vào tính chất vật lí chung của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim
ĐƠN CHẤT CÓ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO!
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo:
Trong mẫu đơn chất các nguyên tử sắp xếp với nhau như thế nào?
?
Các nguyên liên kết với nhau
theo 1 số nhất định thường là 2
Các nguyên tử xếp khít nhau
và theo 1 trật tự xác định.
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo :
Chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học gọi là đơn chất
Vậy chất như thế nào thì được gọi là hợp chất?
(SGK)
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các hợp chất sau?
?
Muối ăn
Nước
Cacbonic rắn
Nguyên tố: C, O, N, H
Nguyên tố: Na, Cl
Nguyên tố: C, O
Nguyên tố: H, O
Nguyên tố: N, H
Nguyên tố: C, H
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất

?
HỢP CHẤT LÀ GÌ.
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
?
HỢP CHẤT ĐƯỢC PHÂN THÀNH MẤY LOẠI
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
2/ Phân loại:
+ Hợp chất vô cơ.
+ Hợp chất hữu cơ.
3/ Đặc điểm cấu tạo:
?
Trong hợp chất nước và muối ăn, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
2 nguyên tử hydro liên kết với 1 nguyên tử oxi
1 nguyên tử natri liên kết với 1 nguyên tử clo
?
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất định
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất

- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
2/ Phân loại:
+ Hợp chất vô cơ.
+ Hợp chất hữu cơ.
3/ Đặc điểm cấu tạo: (SGK)
BÀI TẬP
Câu 1:
- Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất,trong số các chất cho dưới đây:
a/ Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên
b/ Kẽm clorua do nguyên tố kẽm và clo cấu tạo nên
c/ Canxi cacbonat do nguyên tố canxi, cacbon và oxi
cấu tạo nên
d/ Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên.
ĐƠN CHẤT
HỢP CHẤT
HỢP CHẤT
ĐƠN CHẤT
BÀI TẬP
Câu 2:
Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ.
a/ Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên?
b/ Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?
S và O
Hợp chất
* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:
Đối với bài học ở tiết học này:
Về học bài
- Làm bài :1 ; 3 trang 25 (SGK)
* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Nghiên cứu trước phần III của bài " Đơn chất và hợp chất. Phân tử"
+ Phân tử là gì?
+ Phân tử khối là gì?
+ Cách tính phân tử khối.
+ Dựa vào đâu để biết sự nặng nhẹ giữa các phân tử?