No_photo
Họ và tên Bùi Minh Trục
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 6790 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 81 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Quách Văn Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Điểm số 6296 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 38967 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quý Đôn
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Điểm số 177 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Liển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Lien141967
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nhân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Điểm số 182806 (xem chi tiết)

DANH NGÔN MỖI NGÀY