ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC00215.jpg DSC00192.jpg DSC00185.jpg DSC00190.jpg DSC00195.jpg 20150518_100507.jpg 20150518_100504.jpg DSC00180.jpg DSC00707.jpg DSC00725.jpg DSC00625.jpg DSC00624.jpg DSC00623.jpg DSC00694.jpg DSC00504.jpg DSC00720.jpg DSC00010.jpg DSC00047.jpg DSC00013.jpg DSC00748.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 1 thành viên
 • Bùi Thanh Huyền
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Gốc > Thi đua khen thưởng >

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ" NH: 11 -12

   PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                                                        

                                                                    Nhân Nghĩa, ngày 30 tháng 5 năm 2012

   

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU  "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ"

  NĂM HỌC: 2011 -2012

   

                    

            Họ và tên người đề nghị: Bùi Văn Liển

         Chức vụ: Phó hiệu trưởng

         Đơn vị công tác : Trường THCS Nhân Nghĩa -  huyện Lạc Sơn- tỉnh Hòa Bình

   

  I/SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

       - Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1967   - Dân tộc : Mường

        - Quê quán: Xóm Chiềng - Tân Lập - Lạc Sơn – Hoà Bình.

        - Nơi thường trú: Xóm Chiềng - Tân Lập - Lạc Sơn – Hoà Bình

        - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:   Đại học sư phạm : GDCD .

   - Ngày vào Đảng chính thức:  07/06/2002

  II/ Thành tích đạt được:

       1, Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm:

            Chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường, phụ trách công tác phổ cập, phụ trách  tổ KHXH.

       2/Sơ lược thành tích của đơn vị:

         2/Sơ lược thành tích của đơn vị:

   

   

   

   

            a, Thực hiện  chỉ tiêu về số lượng:

  Nội dung

  Kế hoạch giao

  Kết quả thực hiện

  So sánh kế hoạch

  Số lớp

  12

  12

  100%

  Số học sinh

  284

  286

  107%

  Đạt 107 % so với kế hoạch mà Phòng giáo dục giao cho.

           

   

            b, Thực hiện chỉ tiêu về chất lượng:

  *, Hạnh kiểm:

  Xếp loại

  Kế hoạch giao

  Kết quả thực hiện

  So sánh kế hoach

  Tốt

  80%

  80,24%

  Vượt kế hoạch 0,24%

  Khá

  18%

  18,55%

  Vượt kế hoạch 0,55%

  Trung bình

  2%

  1,21%

  Vượt kế hoạch 1,79%

  Yếu

  0%

  0%

   

   

  Vượt chỉ tiêu so với kế hoạch mà Phòng giáo dục giao cho, cao hơn so với năm học 2010-2011.

   

   

   

   

   

  *, Học lực:

  Xếp loại

  Kế hoạch giao

  Kết quả thực hiện

  So sánh kế hoach

  Giỏi

  7%

      7,34 %

  Vượt kế hoạch   0,34%

  Khá

  36%

  41,26 %

  Vượt kế hoạch  5,26 %

  TB

  53%

     47,9%

  Vượt kế hoạch  5,1 %

  Yếu

  4%

  3,5%

  Vượt  kế hoạch  0,5 %

  Kém

  0%

  0 %

   

   

  Kết quả xếp loại học lực vượt so với chỉ tiêu phòng giáo dục giao cho, cao hơn so với kết quả năm học 2010-2011.

   

   

  *, Học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp:

   

   

   

  Cấp

  Học sinh giỏi

  Giáo viên giỏi

  Chỉ tiêu

  ( h/s)

  Thực hiện

  ( h/s)

  So sánh CT

   ( h/s)

  Chỉ tiêu

  ( đ/c)

  Thực hiện

  ( đ/c)

   

  So sánh

  chỉ tiêu

  ( đ/c)

  Trường

  110

  130

  Đạt 118 %

  14

  18

  Đạt 129 %

  Huyện

  7

  12

  Đạt 171 %

  2

  6

  Đạt 300 %

  Tỉnh

  1

  1

  Đạt 100 %

  0

  0

  Đạt 100 %

  Kết quả thực hiện chỉ tiêu học sinh giỏi vượt theo kế hoạch và cao hơn năm học 2010-2011, riêng về chỉ tiêu giáo viên giỏi đạt và vượt kế hoạch.

  *, Sáng kiến kinh nghiệm:

            Trong năm hoch 2011-2012 có 100% các đồng chí giáo viên có " Sáng kiến giáo dục", trong đó có 14 SKKN được gửi về phòng giáo dục, có 2 SKKN được gửi lên sở.

  * Tóm lại: Trong năm học 2011-2012 chất lượng giáo dục học sinh, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường đều đạt và vượt so với kế hoạch mà Phòng giáo dục giao cho. So với năm học 2010-2011 số lượng học sinh đạt học lực giỏi tăng lên 1,34 %, số lượng học sinh khá tăng 3,9%, số lượng học sing yếu giảm 0,5%.

            Chất lượng mũi nhọn: Số học sinh giỏi cấp tỉnh đạt kế hoạch, ngoài ra trong năm học có 8 học sinh giỏi cấp huyện, 5 học sinh giỏi cấp tỉnh môn TDTT.

            Giáo viên giỏi  cáp huyện tăng 4 đ/c so với năm học 2010-2011.

            Nhìn chung các mặt hoạt động của nhà trường đều đạt và  vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và cao hơn năm học trước.

    2/ Thành tích đạt được của cá nhân:

   

     +  Công tác chuyên môn:  Trong năm học 2011-2012 với vai trò là phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường tôi cùng với hiệu trưởng chỉ đạo tốt công tác chuyên môn của nhà trường. Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của nhà trường một cách có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn và giáo viên đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là chỉ đạo việc dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh khá giỏi, thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp trong hoạt động dạy và học.

    Trong n¨m häc chØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n thùc hiÖn ®­îc 9 chuyªn ®Ò cã hiÖu qu¶, tæ chøc tèt kú thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng, theo dâi chØ ®¹o tèt viÖc sö dông thiÕt bÞ- ®å dïng cña gi¸o viªn.

    KÕt qu¶ cuèi n¨m häc 2011-2012 chÊt l­îng häc lùc cña nhµ tr­êng ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch mµ phßng gi¸o dôc giao cho vµ cao h¬n n¨m häc 2010-2011.

  TT

  ChØ tiªu

  N¨m häc 2010 - 2011

  N¨m häc 2011-2012

  So víi

   n¨m häc

   2010-2011

  KÕ ho¹ch

  Thùc hiÖn

  So víi

   kÕ ho¹ch

  1

   TØ lÖ lªn líp

  98%

  98%

  99%

  V­ît 1%

  V­ît 1%

  2

   TØ lÖ chuyÓn cÊp

  100%

  100%

  100%

  §¹t 100%

  §¹t 100%

  3

   Häc sinh giái tØnh

  2

  2

  2

  §¹t 100%

  §¹t 100%

  4

  Häc sinh giái huyÖn 

  9

  7

  12

  V­ît 42%

  V­ît 150%

  5

   Häc sinh giái tr­êng

  100

  110

  130

  V­ît 40%

  V­ît 30%

  6

   Häc lùc giái

  5,65  %

  7%

      7,34 %

  V­ît  0,34 %

  V­ît 1.69%

  7

   Häc lùc kh¸

  37,5 %

  36%

  41,26 %

  V­ît  5,62 %

  V­ît 3,44 %

  8

   Häc lùc Trung b×nh

  52,82 %

  53%

     47,9%

  V­ît  5,1 %

  V­ît 2,28%

  9

   Häc lùc yÕu

  4,03%

  4%

  3,5%

  V­ît  0,5 %

  V­ît 0,03%

  10

   Häc lùc KÐm

  0%

  0%

  0 %

  §¹t 100%

  §¹t 100%

  Cô thÓ lµ:

            

            + C«ng t¸c Phæ cËp gi¸o dôc: Trong n¨m häc tiÕp tôc chØ ®¹o c¸c c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng ®i ®iÒu tra mét c¸ch chÝnh x¸c, thiÕt lËp hå s¬ theo ®óng qui ®Þnh cña BC§ Phæ cËp huyÖn L¹c S¬n. Cuèi n¨m 2011 x· Nh©n NghÜa tiÕp tôc gi÷ v÷ng tØ lÖ ®¹t chuÈn phæ cËp THCS.

   

  * Những đề tài, sáng kiến đạt hiệu quả:

      - Năm học 2009-2010 tôi viết sáng kiến:  '' Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý '' được xếp loại A cấp huyện gửi đi phòng tỉnh.

       - Năm học 2010-2011 tôi viết sáng kiến: '' Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được xếp loại A cấp huyện.

      - Năm học 2011-2012 tôi viết sáng kiến:"Vài kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt"

  * Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:

     - Trong quá trình quản lý chỉ đạo hoạt động của nhà trường, cũng như chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường tôi luôn đổi mới công tác quản lý, ứng dụng CNTT như :

  Sử dụng tót phần mềm quản lý SSM kỳ I; SMAS trong kỳ II; Sử dụng phần mềm " Quản lý thư viện", Phần mềm xếp tốt nghiệp, Xây dựng và quản trị trang Web  của nhà trường và nhiều tiện ích khác có hiệu quả.

  * Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

     - Trong quá trình công tác tôi luôn yên tâm công tác, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nội quy, quy định của ngàng và nhà trường.

     - Luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện đảm bảo ngày giờ   công lao động.

   * Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  Bản thân tôi luôn tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng giáo viên do phòng Giáo  dục và đào tạo và Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức. Luôn học hỏi đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân mình. .

  *Đạo đức, lối sống: Tôi luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Được đồng nghiệp, học trò, nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

  * Chăm lo đới sống cán bộ, nhân viên: Trong năm học tôi cùng với các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường luân phối hợp với ban chấp hành công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo các quyền, lợi ích như thực hiện đúng các chế độ lương và các khoản phụ cấp phụ cấp. Thường xuyên thăm hỏi động viên để mọi người yên tâm công tác, phấn đáu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  *Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: Tham gia nhiệt tình mọi công tác trong các đoàn thể, tổ chức, kết quả cụ thể:    Đối với tổ chức Đảng: Xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức Đội TN, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.

           *, Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo do cấp trên phát động.

  III/Các hình thức đã được khen thưởng:

      1, Những danh hiệu thi đua đã được khen thưởng:

                 - Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND huyện Lạc Sơn.

         - Năm học 2010-2011: Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"  theo Quyết định số  2995/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND huyện Lạc Sơn.

         2, Những hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

                       - Năm học 2009-2010: Giấy khen của UBND huyện Lạc Sơn theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND huyện Lạc Sơn.

            - Năm học 2010-2011: Giấy khen của UBND huyện Lạc Sơn theo Quyết định số  2995/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND huyện Lạc Sơn.

   

   

   

   

                 Với những thành tích mà bản thân đã đạt được như trên, tôi đề nghị Ban thi đua-Khen thưởng, phòng nội vụ xem xét, trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Huyện, trình Chủ tịch UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012 cho cá nhân tôi./.

   

         XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ             NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Bùi Văn Liển

   

   

   

   

  Xác nhận của phòng GD&ĐT Lạc Sơn

  ( Ký, đóng đấu)

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Liển @ 20:39 09/06/2012
  Số lượt xem: 25245
  Số lượt thích: 2 người (Lưu Kim Đính, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Việt Khoa)
   
  Gửi ý kiến

  DANH NGÔN MỖI NGÀY