NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Triết (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 04-04-2012
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 651
Số lượt thích: 0 người
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
GIỚI THIỆU VỀ NCKHSPƯD
Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
GỒM 7 BƯỚC
B1: Hiện trạng
B2: Giải pháp thay thế
B3: Vấn đề nghiên cứu
B4: Thiết kế nghiên cứu
B5: Đo lường. Thu thập thông tin
B6: Phân tích dữ liệu
B7: Báo cáo kết quả nghiên cứu
Bước 1: Thực trạng
Từ hiện trạng thấy được hạn chế
Bước 2: Giải pháp thay thế
Xác định nguyên nhân của hạn chế
Chọn 1 (hoặc 2) nguyên nhân mà mình muốn tác động để thay đổi
Chọn giải pháp mới thay thế cho giải pháp cũ
Bước 3: Vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề cần nghiên cứu
Dưới dạng câu hỏi
Bước 4: Thiết kế nghiên cứu
Chọn thiết kế phù hợp để thu thập thông tin đáng tin cậy và có giá trị
Các dạng thiết kế thường sử dụng:
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm duy nhất
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên
Thiết kế kiểm tra sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên
Bước 5: Đo lường. Thu thập thông tin
Nội dung đo:
Kiến thức
Hành vi/kỹ năng
Thái độ
Cách đo
Kiến thức: qua bài kiểm tra
Hành vi/ kỹ năng: quan sát
Thái độ: thang đo thái độ
Bước 6: Phân tích dữ liệu
Để đưa ra các kết luận có giá trị về ảnh hưởng của tác động được thực hiện trong nghiên cứu. Các thao tác phân tích:
Mô tả dữ liệu
So sánh dữ liệu
Phép kiểm chứng t-test;
Phép kiểm chứng Khi () bình phương
Mức độ ảnh hưởng
Liên hệ dữ liệu (Tương quan dữ liệu)
Bước 7: Báo cáo kết quả nghiên cứu
Mẫu báo cáo: trang 109 của tài liệu
Quy trình NCKHSPƯD
Suy nghĩ → Thử nghiệm → Kiểm chứngCÁCH TIẾN HÀNH NCKHSPƯD
B1: XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu thực trạng Bước 1
Đưa ra các giải pháp thay thế Bước 2
Xác định vấn đề nghiên cứu Bước 3
Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
B2: LỰU CHỌN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Các dạng thiết kế thường sử dụng:
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm duy nhất
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương
Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên
Thiết kế kiểm tra sau tác động đối với các nhóm ngẫu nhiên
Thiết kế cơ sở AB hoặc thiết kế đa cơ sở AB
B3: ĐO LƯỜNG – THU THẬP DỮ LIỆU
Thu thập dữ liệu
Đo kiến thức
Đo kĩ năng hoặc hành vi
Đo thái độ
Độ tin cậy và độ giá trị
Độ tin cậy
Độ giá trị
Mối quan hệ giữa độ tin cậy và độ giá trị
Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu
Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu
B4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Mô tả dữ liệu
So sánh dữ liệu
Phép kiểm chứng t-test độc lập
Phép kiểm chứng t-test phụ thuộc
Mức độ ảnh hưởng (ES)
Phép kiểm chứng Khi ()bình phương
Liên hệ dữ liệu (tương quan dữ liệu)
B5: BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKHSPƯD
Mục đích của báo cáo NCKHSPƯD
Các nội dung cơ bản của báo cáo NCKHSPƯD
Cấu trúc báo cáo
Tên đề tài
Tên tác giả và tổ chức
Tóm tắt
Giới thiệu
Phương pháp
Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả
Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Ngôn ngữ và trình bày báo cáo
LẬP KẾ HOẠCH NCKHSPƯD
PHẢN HỒIThực tập nhóm
Nhóm I
Hiện trạng
Hs điểm thấp môn lịch sử 9
Nguyên nhân
Không phải môn thi lớp 10
Phụ huynh, học sinh không coi trọng môn học này
Phương pháp dạy học chưa gây được hứng thú
Sự kiện – số liệu môn học nhiều khó nhớ
Giải pháp
Nguyên nhân 3 không gây hứng thú cho học sinh vì vậy kết quả học tập thấp
Xác định đề tài nghiên cứu
“Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan gây hứng thú học tập bộ môn lịch sử 9”
Nhóm II
Hiện trạng
Hs lớp 9 không hứng thú học nghị luận văn học
Nguyên nhân
Hs chưa nắm vững phương pháp làm văn nghị luận
Bài văn của các em đa số nghiên về kể, tả chưa đưa ra nhận xét, đánh giá
Kiến thức khá rộng, khá khó so với học sinh
Giải pháp
Giúp Hs chưa nắm vững phương pháp làm văn nghị luận
Xác định đề tài nghiên