Lưu trữ tư liệu

Hỗ trợ

  • (Lý Văn Mao)
  • (Trần Văn Mỹ)

Thông báo từ BTC

Để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả giảng day và năng lực công tác, kính mong Quy Thầy, Cô hãy đưa bài vào trang tài liệu phục vụ giảng dạy của nhà trường. Xin cảm ơn và chào thân ái

TƯ LIỆU THAM KHẢO  (11 bài)

Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viêntrung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan...