No_photof
Họ và tên Tổ Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật
Giới tính Nữ
Email mythuatamnhac@gmail.com
Website http://violet.vn/amnhacmithuat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Vật Lý
Giới tính Nữ
Email vatlynguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/lycongnghenguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 78 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Sử Địa
Giới tính Nữ
Email sudianguyendu1234567@gmail.com
Website http://violet.vn/sudianguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 32 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Ngoại ngữ
Giới tính Nữ
Email tienganhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/ngoaingunguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 63 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Hóa Sinh
Giới tính Nam
Email hoasinhnguyendu@gmail.com
Website http://violet.vn/hoasinhnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 74 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Ngữ Văn
Giới tính Nam
Email nguvannguyendundtk@gmail.com
Website http://violet.vn/nguvannguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 82 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Toán Tin
Giới tính Nam
Email ngovint@gmail.com
Website http://violet.vn/toantinnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 158 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Email xuxu_l0beg0d@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Email huynhminhthuc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Email tuluc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Nghị
Giới tính Nam
Email duynghi_tk@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/duynghind
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1087 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Email nguyenthikimchung2007@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 201 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Email camtu65@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 200 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lâm Thị Tú Lan
Giới tính Nữ
Email tulan1962@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 330 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Email anhtutamky@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Email luong0765@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2479 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Email huynhkien62@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Viết Quang
Giới tính Nam
Email quangleviet@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 375 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Long
Giới tính Nam
Email long1441@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2429 (Xem chi tiết)