6002102
Họ và tên Huỳnh Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Email xuxu_l0beg0d@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Email huynhminhthuc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Email tuluc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Nghị
Giới tính Nam
Email duynghi_tk@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/duynghind
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1026 (Xem chi tiết)

2765343
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Email nguyenthikimchung2007@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 198 (Xem chi tiết)

2330347
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Email camtu65@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 188 (Xem chi tiết)

2264246
Họ và tên Lâm Thị Tú Lan
Giới tính Nữ
Email tulan1962@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 330 (Xem chi tiết)

2240203
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Email anhtutamky@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2288475
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Email luong0765@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2386 (Xem chi tiết)

2249129
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Email huynhkien62@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Viết Quang
Giới tính Nam
Email quangleviet@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 357 (Xem chi tiết)

2112624
Họ và tên Trần Thanh Long
Giới tính Nam
Email long1441@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2369 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Viết Quang
Giới tính Nam
Email levietquang58@yahoo.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (Xem chi tiết)