Mẫu giấy đề nghị mua sắm tài sản ,vật tu dựng cụ công cụ

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: NCT
Người gửi: Phạm Tiến Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 05-08-2011
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 491
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ea ngai, ngày….tháng ….năm …..


GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc ………………………………………………………………

Kính gửi:
-Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ ;
-Bộ phận tài vụ trường THCS Nguyễn công Trứ .


Căn cứ …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Họ và tên: ……………………. ………
Chức vụ : …………………………… ..
Thuộc bộ phận : ……………………….
Nội dung đề nghị :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Lý do:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Kinh phí dự kiến :…………………………………đồng
Bằng chứ : ……………………………………………………………………..
Đề nghị tạm ứng trước( nếu cần) : :…………………………………đồng
Bằng chứ : ……………………………………………………………………..
NGƯỜI DUYỆT Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)
Kế toán Hiệu trưởng