KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
Ngày gửi: 09h:29' 16-09-2013
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-CM.THCSMPA Mỹ Phước, ngày tháng năm 2013

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ hướng dẫn số 598/HD-PGDĐT, ngày 28/08/2013 của Phòng Giáo dục và ĐT huyện Mỹ Tú, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;
Căn cứ tình hình thực tế và năng lực đội ngũ của trường THCS Mỹ Phước A.
Bộ phận chuyên môn Trường THCS Mỹ Phước A đề ra kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC:
 Phấn đấu ít nhất có 02 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, 01 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh.
II. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN, THỜI GIAN VÀ THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Phân công giáo viên bồi dưỡng:
- Môn Toán: thầy Lê Hữu Nam
- Môn Ngữ Văn: cô Trần Thị Ngọc Thơ
- Môn Vật Lý: thầy Mạch Thế Vinh
- Môn Lịch Sử: thầy Lê Hoàng Trang
- Môn Địa Lý: thầy Huỳnh Văn Chén
- Môn Tin Học: thầy Nguyễn Tuấn Đạt
- Môn Tiếng Anh: cô Huỳnh Thị Ngọc Trang
- Môn Sinh Học: cô Lý Thị Sà Phên
- Môn Hoá Học: thầy Lý Thươl
- Môn GDCD: cô Phạm Thị Ánh Nguyệt
2. Thời gian và thời lượng bồi dưỡng:
- Thời gian thực hiện:
+ Đợt 1: bắt đầu ôn tập kể từ ngày 16/9/2013 (tuần học thứ 5) đến ngày 25/12/2013 (ngày 28/12 dự thi cấp huyện).
+ Đợt 2: Sau khi có kết quả dự thi cấp huyện, giáo viên bộ môn có học sinh dự thi cấp tỉnh tiếp tục bồi dưỡng đến ngày 13/02/2013 (ngày 15/02 dự thi cấp tỉnh).
Thời lượng bồi dưỡng:
+ Đối với môn Ngữ Văn, Toán bồi dưỡng ít nhất 4 tiết/ tuần
+ Các môn còn lại: bồi dưỡng ít nhất 2 tiết/tuần.
Thời khoá biểu (bồi dưỡng vào các buổi chiều):
Thứ/tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

1
Văn
Tin
Anh
Toán
Sử
Lý

2
Văn
Tin
Anh
Toán
Sử
Lý

3
Toán
Sinh
GDCD
Văn
Địa
Hoá

4
Toán
Sinh
GDCD
Văn
Địa
Hoá

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
- Những kiến thức cơ bản, trọng tâm và mở rộng, nâng cao trong chương trình THCS (bám sát vào đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi đã biên soạn đầu năm học).
- Cung cấp một số tải liệu chuyên sâu liên quan tới bộ môn để hướng dẫn các em tự học ở nhà.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban giám hiệu:
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy.
Chỉ đạo phân công, thời khóa biểu, công tác quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất.
Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên.
2. Tổ chuyên môn, nhóm bộ môn:
Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học thuộc tổ mình phụ trách.
Chỉ đạo việc xây dựng chương trình học từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.
Quản lý chất lượng bồi dưỡng, theo dõi và chỉ đạo phương pháp dạy của thầy và học của học sinh.
3. Đối với giáo viên:
Trang bị kiến thức cơ bản chính xác.
Tuyển chọn học sinh ở môn bồi dưỡng
Đề xuất chương trình, nội dung bồi dưỡng, thực hiện có chất lượng việc dạy các chuyên đề (nếu thấy chất lượng chuyên đề dạy học sinh tiếp thu chưa đảm bảo phải tiếp tục củng cố, bổ sung kiến thức, kỉ năng cho học sinh trước khi dạy sang chuyên đề khác)
Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ học sinh trong học tập, kiểm soát việc học bài và làm bài tập của học sinh.
Trên đây là một số nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2013 -2014, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.
KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: PHÓHIỆU TRƯỞNG
Phòng GD&ĐT (b