QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ HÀNH CHÍNH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Mỹ Phước A
Ngày gửi: 08h:54' 02-09-2013
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 84 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học;
Xét đề nghị của tập thể Tổ Toán – Lý trường trung học cơ sở Mỹ Phước A.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Hữu Nam, giáo viên trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Toán – Lý trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A;
Thời gian bổ nhiệm: 01 năm; Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2014.
Điều 2. Ông Lê Hữu Nam có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ; Xây dựng và thực hiện kế họach giáo dục; Đề xuất thi đua, khen thưởng trong năm học và các nhiệm vụ khác được quy định tại điều 16, về công tác chuyên môn kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung. Đồng thời, được hưởng các chế độ phụ cấp theo văn bản hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1; các bộ phận có trách nhiệm liên quan tại trường THCS Mỹ Phước A thi hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
Phòng GD&ĐT; (đã kí)
BGH trường;
Như điều 1;
Lưu VT;KT; …

Trần Minh Thuần

PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 85 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học;
Xét đề nghị của tập thể Tổ Hóa – Sinh – Thể trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Vàng, giáo viên trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Thể trường Trung học cơ sở Mỹ Phước A;
Thời gian bổ nhiệm: 01 năm; Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2014.
Điều 2. Ông Nguyễn Tấn Vàng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn của tổ; Xây dựng và thực hiện kế họach giáo dục; Đề xuất thi đua khen thưởng trong năm học và các nhiệm vụ khác được quy định tại điều 16, về công tác chuyên môn kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung. Đồng thời, được hưởng các chế độ phụ cấp theo văn bản hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1; các bộ phận có trách nhiệm liên quan tại trường THCS Mỹ Phước A thi hành quyết định này; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
Phòng GD&ĐT; (đã kí)
BGH ;
Như điều 3.


Trần Minh Thuần
PHÒNG GD VÀ ĐT TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 86 /2013/QĐ-THCSMPA Mỹ Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THCS Mỹ Phước A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC A

Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung