Ke hoach boi duong thuong xuyen nam hoc 2012 2013 THCS An Phu 2.doc

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngân
Ngày gửi: 08h:12' 11-01-2013
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Số: 41/ KH-BDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

An Phú, ngày 17 tháng 12 năm 2012


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013

                                               
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện Kế hoạch số 265/PGDĐT- CM ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Lục Yên về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Trường THCS An Phú xây dựng xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012 -2013 như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.
2. Yêu cầu:
- Cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng phù hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Sau đợt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục.
- Cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý, công tác giảng dạy.
- Giáo viên vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy.
- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
- Giáo viên xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.

  B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
          1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc THCS
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Trong hè năm 2012, cán bộ, giáo viên đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị theo kế hoạch của phòng GD&ĐT với một số nội dung:
+ Chuyên đề 1: Chỉ thị số 10.
+ Chuyên đề 2: Học tập nghị quyết TW 4.
+ Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Chuyên đề 4: Tìm hiểu tác phẩm Đường Cách Mệnh.
+ Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
+ Chuyên đề 6: Tình hình thế giới và biển Đông.
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Trong hè năm 2012, cán bộ, giáo viên đã được tham gia tập huấn theo kế hoạch của phòng GD&ĐT về:
- Chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra…
- Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất với 6 mô đun cụ thể là:
+, Học tích cực, đánh giá kết quả học tập học sinh THCS.
+, Hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS.
+, Thực hành dạy học