Gốc > Mục:Văn bản chỉ đạo- Văn bản, kế hoạch của nhà trường >
title:THAM KHẢO KẾ HOẠCH BDTX
date:26-12-2012
sender:Phan Hoang Long
source:
type:doc
PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012 – 2013
____________

Họ và tên : PHAN HOÀNG LONG
Chức vụ : Giáo viên
Giảng dạy môn/ lớp : Địa - MT khối 8; Mỹ Thuật khối 8, 9.

Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên( BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện nhiệm vụ BDTX của giáo viên trung học cơ sở ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT, bản thân xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân năm học 2012-2013 như sau :

I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Thực hiện Điều 3- Chương I của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của Địa - MT phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
Thực hiện theo Kế hoạch triển khai BDTX của nhà trường năm học 2012-2013:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học);
- Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục Địa - MT phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện ( 30 tiết/năm học);
- Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/năm học):
a/ Tăng cường năng lực dạy học Địa - MT:
- Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng ( mã môđun THCS 17): ( 10 tiết)
+ Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng.
+ Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng.
+ Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
- Phương pháp dạy học tích cực ( mã môđun THCS 18): ( 10 tiết)
+ Dạy học tích cực.
+ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Địa - MT
+ Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Địa - MT
- Dạy học với công nghệ thông tin ( mã môđun THCS 19): ( 10 tiết)
+ Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học Địa - MT
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa - MT
b/ Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:
- Sử dụng các thiết bị dạy học Địa - MT( mã môđun THCS 20): ( 10 tiết)
+ Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học Địa - MT
+ Thiết bị dạy học theo Địa - MT cấp THCS.
+ Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học.
- Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH) ( mã môđun THCS 21): ( 10 tiết)
+ Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa và sáng tạo TBDH.
+ Bảo quản các TBDH. Tổ chức cho học sinh thực hiện bảo quản thiết bị dạy học Địa - MT
+ Sửa chữa hỏng hóc thông thường của các TBDH. Địa - MT
+ Cải tiến và sáng tạo TBDH. Địa - MT
- Sử dụng một số phần mềm dạy học( mã môđun THCS 22): ( 10 tiết)
+ Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo Địa - MT
+ Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học.
2. Hình thức bồi dưỡng
a/ Bản thân tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch cá nhân được duyệt và lịch trình tổ chức của nhà trường. Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu, thực hànhbài tập