Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Phương
  Ngày gửi: 21h:18' 05-03-2013
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 494
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 9/2
  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG


  GV: TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG
  Yêu nöôùc
  Tôn sư troïng ñaïo
  Caực hỡnh aỷnh dửụựi ủaõy noựi ve neựt ủeùp truyen thoỏng naứo cuỷa daõn toọc ta?
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  1/ Thế nào là truyền thống tốt đẹp? 2/ Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? Nêu dẫn chứng cụ thể?
  Hiếu thảo
  Uống
  nước
  nhớ
  nguồn
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY
  TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP
  CỦA DÂN TỘC (Tiết 2)
  BÀI 7: TIEÁT 12:
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
  TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
  BÀI 7: TIEÁT 8:
  1/ Khái niệm:
  2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
  .
  b/ Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng;
  c/ Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp rất đáng tự hào;
  d/ Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển;
  đ/ Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa;
  e/ Không để các truyền thống dân tộc bị mai một lãng quên;
  a/ Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá;
  Bài tập 3/26: Em có ñoàng ý vôùi ý kieán sau đây?
  LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG
  Lễ hội Đống Đa
  Rước kiệu giỗ Tổ Hùng Vương
  PHONG TỤC TẬP QUÁN
  Ô ăn quan
  Thi đấu vật
  TRÒ CHƠI DÂN GIAN
  Rồng rắn lên mây
  Kéo co
  Trang phục truyền thống:
  Tiền thân của áo dài là áo giao lãnh, gần giống với áo tứ thân
  ÁO DÀI
  Chiếc áo dài qua từng thời kì
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
  TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
  BÀI 7: TIEÁT 8:
  Là di sản vô cùng quí giá.
  Góp phần tích cực vào việc phát triển của mỗi dân tộc, cá nhân.
  Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc là góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.
  1/ Khái niệm:
  2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
  3/ Ý nghĩa:
  Vì sao cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tôc?
  Vậy giá trò toát đeïp cuûa daân toäc ñöôïc hình thaønh nhö
  theá naøo?
  a/ Hình thaønh trong moät thôøi gian ngaén
  b/ Hình thaønh trong quaù trình lòch söû laâu daøi cuûa daân toäc,
  ñöôïc truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc
  c/ Hình thaønh trong cuoäc soáng lao ñoäng
  d/ Hình thaønh trong sinh hoaït vaên hoùa
  Bài tập: Haønh vi naøo khoâng theå hieän tính keá thöøa vaø
  phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc?

  a/ Tham gia caùc hoaït ñoäng ñeàn ôn ñaùp nghóa.
  b/ Soáng chæ bieát mình khoâng quan taâm ñeán ngöôøi khaùc.
  c/ Bieát ôn oâng baø, cha meï, thaày coâ giaùo …
  d/ Chaêm chæ, saùng taïo trong hoïc taäp, lao ñoäng.
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
  TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
  BÀI 7: TIEÁT 8:
  1/ Khái niệm:
  2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
  3/ Ý nghĩa:
  4/ Trách nhiệm của công dân và học sinh:
  BT4/26 Hãy kể một vài việc em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.
  THẢO LUẬN NHÓM
  Chng ta c?n lm gì v khơng nn lm gì d? k? th?a v pht huy truy?n th?ng t?t d?p c?a dn t?c?
  Theo mẹ đi xem bói, nhuộm các màu tóc, đua đòi bắt chước, chê bai các truyền thống tốt đẹp, trọng nam khinh nữ, tảo hôn.
  - Tự hào, bảo vệ, kế thừa, phát huy.
  - Thích trang phục, lễ hội, món ăn, ứng xử văn hóa, sống nhân ái, trung thực., yêu tác phẩm nghệ thuật.
  - Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
  TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
  BÀI 7: TIEÁT 8:
  1/ Khái niệm:
  2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
  3/ Ý nghĩa:
  4/ Trách nhiệm của công dân và học sinh:
  Là công dân và học sinh em có trách nhiệm gì đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
  Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
  Phê phán, ngăn chặn tư tưởng, việc làm phá hoại truyền thống dân tộc.
  CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC:
  Nghị quyết lần thứ V của BCH Trung ương Đảng khóa 8 đã xác định:
  “Kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người.”
  Đại hội X của Đảng chỉ rõ:
  “ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu quốc tế là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, chống sự xâm nhập của các luồng văn hóa độc hại để bảo vệ các giá trị truyền thống dân tộc.”
  Trong khối di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ tổ quốc có câu nói nổi tiếng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Một câu nói chỉ gồm gần hai chục từ nhưng đã bao quát được nhiều vấn đề. Một mặt Bác khẳng định nước ta là một nước văn hiến có truyền thống dựng nước giữ nước lâu đời và công lao dựng nước thuộc về các Vua Hùng. Một mặt Bác khẳng định và động viên quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc và muốn thực hiện được công việc thiêng liêng đó phải biết cùng nhau, tức là đoàn kết; lòng quyết tâm đó như là một lời hứa trước vong linh Tổ quốc
  KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY
  TRUYỀN THỐNG TỐT
  ĐẸP CỦA DÂN TỘC
  Truyền
  thống
  t?t d?p
  c?a dn
  t?c: nh?ng
  Gi tr?
  tinh th?n.
  Khái niệm
  Yêu nước
  Đoàn kết
  Hiếu thảo
  Cần cù.
  Góp phần
  giữ gìn
  bản sắc
  dân tộc
  Là những
  di sản
  vô cùng
  quí giá
  Bảo vệ,
  kế thừa,
  phát huy
  Phê phán
  việc làm
  sai
  Các truyền
  thống
  Ý nghĩa
  Trách nhiệm
  Trò chơi giải ô chữ:
  Chủ đề: TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  Luật chơi

  Cú 6 hng, m?i hng l m?t t? ?ng v?i m?t g?i ý. M?i g?i ý l m?t cõu ca dao, t?c ng? núi v? m?t truy?n th?ng c?a dõn t?c Vi?t Nam. T? tỡm du?c cú s? ch? trựng v?i s? ụ tr?ng.
  Cỏc em l?n lu?t gi?i t?ng ụ ch?.
  Gi?i du?c m?t ụ ch? s? cú m?t t? núi v? truy?n th?ng c?a dõn t?c. M?i dũng cú 1 ụ mu d?, ghộp c? 6 ụ d?, em s? du?c t? khúa c?n tỡm.
  G?i ý 1: Có công mài sắt có ngày nên kim.
  Dáp án: Kiên trỡ
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  G?i ý 2: Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
  Dáp án: Doàn kết
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  G?i ý 3 : Công cha như núi Thái Sơn
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
  Một lòng thờ mẹ kính cha
  Cho tròn ch? hiếu mới là đạo con.
  Dáp án: Hiếu thảo
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  G?i ý 4: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
  Dáp án: Biết ơn
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  G?i ý 5: Lời nói chẳng mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
  Dáp án: Lịch sự, tế nhị
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  G?i ý 6: Thương người như thể thương thân
  Dáp án: Yêu thương con người
  Trò chơi giải ô chữ
  TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
  1
  2
  5
  6
  4
  3
  - Tỡm hieồu vaứ giụựi thieọu truyen thoỏng toỏt ủeùp nụi em ủang ụỷ
  + Leó hoọi truyen thoỏng
  + Nghe truyen thoỏng
  + Moựn aờn truyen thoỏng
  - Tìm hiểu và tập biểu diễn các làn điệu dân ca 3 miền
  - Chuẩn bị bài: Ki?m tra m?t ti?t (Ơn cc bi d h?c t? bi 1 - 7) v xem l?i cc bi t?p trong sch gio khoa.
  Hướng dẫn học sinh học ở nhà:
   
  Gửi ý kiến