Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (10 bài)

10289838

thơ tặng thầy cô

Nhớ ơn thầy cô Vài dòng viết vội lên đây. Một trang giấy nhỏ, lòng này khắc ghi. Ơn Thầy nặng tựa vì sao Tình Cô ai biết lấy gì sánh đây! Dạy con từ thuở thơ ngây Đôi bàn tay ấm, dìu tay học trò Dạy con phải biết chăm lo Chớ đừng quậy phá, cha lo, mẹ buồn. Thầy Cô tựa một chiếc xuồng Chơi vơi sông nước chở muôn học trò. Thầy cô vất vả sớm hôm ...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  (1 bài)

KET QUA THI GV DAY GIOI CAP THI XA

Phßng GD&§T thÞ x· Th¸i Hoµ Phßng thi: 01 Kú thi chän GVDG THCS THÞ X· Tê sè: Chu kú: 2011 - 2013 TT SBD Ch÷ ký Hä vµ tªn Ngµy sinh Gi¸o viªn tr­êng THCS M«n thi §iÓm Ghi chó 1 01 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 3/8/1987 Quang TiÕn Anh văn 16.5 § 2 02 Hå ThÞ NguyÖt Anh 1/12/1972 §«ng HiÕu Anh...

GIÀNH CHO BẠN YÊU THƠ  (19 bài)

tho ve 6A khoa hoc 2013-2014

6A ta đây Chẳng thua lớp nào Đầu tiên là bạn Thanh Hằng Lớp trưởng ta đó, ai dám đụng vào Tiếp đến Minh Quân Đẹp trai thì hết nói Thụ đoạn thi vô biên Học siêng thi vô đối còn nói zối chỉ thua Đai Đừn Kế đến là Đúc Trọng Hoc giỏi thì đứng thư 3 Mu khoc thi đúng thứ nhất Rồi đến Hiếu Mập Thân đồng mọi môn Chẳng thua kém gì là bạn Thanh Hiền Đại za của lớp 4 mắt vẽ già "Nhần" ta...