MẪU ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, CON DẤU

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Minh Trí
Ngày gửi: 04h:44' 08-01-2013
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ (Mẫu số: 02/MTK)

Kính gửi Kho bạc Nhà nước: Duyên Hải
Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): Trường Trung học Cơ sở Đông Hải
Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:
Tên đơn vị: Trường Trung học Cơ sở Đông Hải
Quyết định thành lập số: Mã ĐVQHNS: 1074991
Do cơ quan: Cấp ngày:
Địa chỉ: Định An – Đông Hải – Duyên Hải – Trà Vinh Điện thoại:0743737308
Họ và tên Chủ tài khoản: VÕ THANH ĐIỆN
Quyết định bổ nhiệm: Số.46/QĐ-CTH ngày 03 tháng 01 năm 2003
CMND số: 334345440 Ngày12 tháng 7 năm 2004 Nơi cấp:Công an Trà Vinh
Tên cơ quan cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo Duyên Hải
Yêu cầu mở tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước:
Để giao dịch về:
Mẫu chữ ký:
Chữ ký thứ nhất
Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản
Họ tên: Võ Thanh Điện
Chức vụ: Hiệu trưởng

1.....................................
2.....................................
Kế toán trưởng
Họ tên: Quách Minh Trí

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................
Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................
Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2.....................................

Người được uỷ quyền
Họ tên: .........................
Chức vụ: .......................

1.....................................
2..................................... Mẫu dấu: (1) (2)
............, ngày...... .tháng....... năm ........
Chủ tài khoản (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán: …………………Tên tài khoản kế toán: …………………………………
Mã cấp NS:…………………………….Mã DDVQHNS: ………………………………………
( Trong đó: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Ngày bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………………………….
Có giá trị đến ngày: ……………………………………………………………………………….
Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Duyệt y
………., ngày …...tháng ….. năm …….
Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHẦN BỔ SUNG
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản ( bổ nhiệm lại): Số quyết định :……………………………
ngày …… tháng ….. năm …..
- …………………………………………………………………………………………………...