BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Sơn
Ngày gửi: 15h:38' 13-08-2013
Dung lượng: 48.3 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THCS CHÂU HÓA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Mai Văn Sơn; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán -Tin
Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ trưởng chuyên môn – khoa học tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Tổ trưởng chuyên môn, dạy toán 9, bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9, casio, toán qua mạng.
I. Mục tiêu của việc BDTX:
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS;
Căn cứ Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX ngày 22/7/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2013-2014;
Căn cứ công văn số:371/GD&ĐT ngày 30/7/2013 của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2013-2014
II. Nội dung BDTX:
Nội dung bồi dưỡng 1:(khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Quảng Bình, tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD & ĐT Quảng Bình, Phòng GD & ĐT Tuyên Hóa; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
Nội dung bồi dưỡng 2: (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
-Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo đặc trưng bộ môn

-Cách dạy các tiết ôn tập chương

-Dạy học đối tượng học sinh bị hổng kiến thức lớp dưới

Nội dung bồi dưỡng 3: (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết):
Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 mô đun (trong tổng số 41 mô đun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi dưỡng trong năm học.
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THCS
4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THCS
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THCS
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
10
2
3


THCS
6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
1.Tạo dựng môi trường học