Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  19021880_1278472815612326_1310854279_n.jpg 19022065_1278472772278997_545768825_n.jpg 19021292_1278472775612330_318724386_n.jpg 18765581_10206998913851476_78147164843290352_n.jpg 18767505_10206998912411440_5151254217974595083_n.jpg 18767639_10206998908691347_4438517657725710029_n.jpg 18839157_10206998911451416_8411566947779217264_n.jpg 18813563_10206998908731348_4471851002655005444_n.jpg 18767530_10206998911411415_4039313236942494903_n.jpg 18839195_10206998911531418_6147970034180058036_n.jpg 18814360_10206998912371439_7027470031854123864_n.jpg 18835945_10206998912331438_91240826934952220_n.jpg 18767507_10206998909411365_8605185753609242416_n.jpg 18765905_10206998908651346_2584924232493147545_n.jpg 18813169_10206998912291437_8764969358760389189_n.jpg 18767526_10206998912251436_8038969665394809347_n.jpg 18813691_10206998908611345_722757798795434188_n.jpg 18838922_10206998911491417_5949273993530711377_n.jpg 18835789_10206998911371414_2270628260918669395_n.jpg 18765962_10206998909451366_3538458889536570746_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review II E 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: suu tap
  Người gửi: Vũ Thị Thu Huyền
  Ngày gửi: 21h:40' 12-12-2012
  Dung lượng: 20.2 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người

  Name:………………………REVIEW FOR THE FIRST TERM REVISION
  MULTIPLE CHOICE:
  1. We ……………..in Kuala Lumpur ten years ago.
  A.were living B.have lived C. use to live D.lived
  2. When…… you last ……Paul ?
  A.were/see B.do / see C. were / seeing D.did / see
  3. “I wish you …………………..longer” -Lan said to Maryam at the end of the week.
  A. could stay B. stay C. will stay D. can stay
  4. Do you ……………………….say this in class ?
  A .allow me B. permit that I C. mind if I D. want me
  5. What …………………..to Maryam and her pen pal ?
  A.happening B.was happened C.did happen D.happened
  6 . The capital of ……………………….is Kuala Lumpur and it is also the largest city of the country.
  A.The Philippines B.Singapore C.Malaysia D. Indonesia
  7.We…………………………..a good holiday last year.
  A.made B.passed C.had D.spend
  8. Buddhism is a (n)……………………………..
  A.association B.religion C.group D. imagination
  9. Miss Hoa is very……………………….. She goes to church every morning.
  A.religious B.religiously C.religion D.religioner
  10. Did he …………………………live in the country when he was young?
  A.use to B.used to C.get used to D.be used to
  11. Jame wishes his father ……………….here now to help him.
  A. is B.were C.will be D.would be
  12. ………………Kuala Lumpur ,Ha Noi is a busy modern city .
  A. In spite of B.Although C. Like D.As
  13. The Ao dai is the ________ dress of Vietnamese women.
  A. casual B. beautiful C. traditional D. baggy
  14. Some designers have_______ the Ao dai by printing lines of poetry on it.
  A. modernized B. modernize C. modern D. modernly.
  15. This jacket is the kind of things I want. Can I _______ ?
  A. wear it B. dress it C. take it off D. try it on
  16. The washing instructions for this shirt are given in the _______.
  A. label B. badge C. notice D. mark
  17. The national dress of Japanese women is __________
  A. Ao dai B. Sari C. Jeans D. Kimono
  18. We have lived in this city_______ 1999.
  A. for B. since C. ago D. in
  19. ___________ French with native people yet ?
  A. Did you learn B. were you learning C. do you learn D. have you learnt
  20. Is this the second time you __________ a car ?
  A. drive B. drove C. have driven D.are driving
  21. David _______ in London .
  A. is born B. will born C. born D. was born
  22. When ___________ ? - In 1980
  A. is the church built B. was the church built C. did the church buildD.has the church been built
  23. No one knows why the man _______.
  A. killed B. kills C. is killed D. was killed
  24. The students _______ to smoke.
  A. don’t allow B. are allowed C. doesn’t allow D. aren’t allowed
  25. VietNam ________ into three regions : the North, the Center and the South.
  A. divides B. divided C. is divided D. are divided


  26. Millions of books_______ out of this bookstore every year.
  A. sell B. was sold C. have sold D. are sold.
  27. No decision _______ until now.
  A. is made B. was made C. is being made D. has been made
  28. The washing machine _______ for over ten years.
  A. is used B. has been used C.was used D. is being used
  29. The famous picture ______ carefully by the security guards.
  A. keeps B. has been kept C. is keeping D. kept
  30. My mother asked me to clean the house, it had to ______ before my mother came
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓