MAU KET NAP DOAN VIEN MOI

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Ngày gửi: 09h:17' 22-03-2012
Dung lượng: 520.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THCS CAO VI£N

Số: ......./QĐKNĐV.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NGHỊ QUYẾT
(V/v chuẩn y kết nạp đoàn viên)

Căn cứ điều 1, điều 2 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Căn cứ biên bản xét kết nạp đoàn viên của hội nghị chi đoàn ................................................................................................
Xét đơn xin vào đoàn của anh (chị) ......................................

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y kết nạp anh (chị) ............................................. vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Điều 2: BCH chi đoàn ................................. có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí .............................................. vào Đoàn và ghi tên vào sổ sách đoàn viên kể từ ngày ký quyết định.
Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí .................................................................. vào Đoàn, có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đồng chí ................................................ hoàn thành nhiệm vụ Đoàn viên.
BCH Đoàn trường THCS CAO VIEN mong đồng chí ........................... luôn xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Móng Cái, ngày ........ tháng ......... năm 20....
T/M Ban thường vụ Đoàn trường
Bí thư


Nguyễn Thi Hong Nhien

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN THCS CAO VI£N

Số: ......./QĐKNĐV.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NGHỊ QUYẾT
(V/v chuẩn y kết nạp đoàn viên)

Căn cứ điều 1, điều 2 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Căn cứ biên bản xét kết nạp đoàn viên của hội nghị chi đoàn ................................................................................................
Xét đơn xin vào đoàn của anh (chị) ......................................

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y kết nạp anh (chị) ............................................. vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Điều 2: BCH chi đoàn ................................. có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí .............................................. vào Đoàn và ghi tên vào sổ sách đoàn viên kể từ ngày ký quyết định.
Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí .................................................................. vào Đoàn, có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đồng chí ................................................ hoàn thành nhiệm vụ Đoàn viên.
BCH Đoàn trường THCS CAO VIEN mong đồng chí ........................... luôn xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Móng Cái, ngày ........ tháng ......... năm 20....
T/M Ban thường vụ Đoàn trường
Bí thư


Nguyễn Thi Hong Nhien