Gốc > Mục:Bài viết > Mục:Thông báo >
title:Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
date:23-06-2011
sender:Bùi Hữu Nghĩa Middle School
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Số : 116/TB-SGDĐT-KTKĐ

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

An Giang, ngày 22 tháng 6  năm 2011

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả  thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Năm học 2011-2012 
 

      Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31-12-2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành Qui chế trường Trung học phổ thông chuyên ;

      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2011-2012;

      Căn cứ kết quả chấm thi và kết quả xét duyệt của Ban Tuyển sinh tỉnh; 

      Sở  GD-ĐT An Giang thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu như sau : 

      I. ĐIỂM CHUẨN, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH CÁC LỚP CHUYÊN :  

      1. Điều kiện trúng tuyển : Các thí sinh có điểm 3 môn thi cơ bản (Văn, Toán, Anh) không có môn nào dưới 4, điểm môn chuyên từ 6.0 trở lên, và có tổng số điểm các bài thi đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên : 

STT Môn Điểm chuẩn Số  lớp Số  học sinh
Toán 36.50 2 71
27.75 1 20
Hóa 31.00 2 75
Sinh 27.75 1 28
Tin học 27.75 1 5
Anh văn 35.50 2 70
Văn 27.75 1 32
Sử 27.75 1 9
Địa 27.75 1 7 (chung với Sử)
  Tổng cộng   11 317
 

      2. Danh sách trúng tuyển : Xem phụ lục kèm theo. 

      3. Nộp hồ sơ nhập học : Các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu từ ngày ra thông báo này đến ngày 30-6-2011. 
 

      II. TUYỂN THÊM ĐỐI VỚI LỚP TIN HỌC : 

      1. Đối tượng tuyển thêm : Ngoài 5 thí sinh trúng tuyển vào lớp chuyên Tin học, sẽ xét tuyển thêm 30 học sinh thi môn chuyên Toán nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào lớp chuyên Toán. 

      2. Điều kiện xét tuyển : Các thí sinh thi môn chuyên Toán có điểm 3 môn cơ bản không có môn nào dưới 4.0 điểm, môn chuyên Toán điểm từ 6.0 trở lên, có tổng số điểm các môn đã tính hệ số từ 31.00 đến dưới 36.50. 

      3. Thủ tục xét tuyển : Các thí sinh thi môn chuyên Toán thỏa điều kiện nêu trên nộp đơn xét tuyển vào lớp chuyên Tin học tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (theo mẫu đơn phụ lục 1). Thời hạn : trước ngày 25-6-2011. Ban Tuyển sinh 10 của tỉnh sẽ xét theo số đơn chọn đủ 30 thí sinh. 

      III. PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH 10 CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU : 

      1. Điều kiện : Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 1,0 điểm trở lên. 

          2. Trình tự và thủ tục: 

      a. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, mỗi môn làm 1 đơn theo mẫu qui định ( phụ lục 2)

      b. Thời gian nộp đơn : từ 23/6/2011 đến 28/6/2011.

      c. Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu căn cứ vào điều kiện phúc khảo bài thi lập danh sách đề nghị phúc khảo (phụ lục 3) gửi về Sở Giáo dục Đào tạo (phòng Khảo thí- Kiểm định).

      Thời gian chuyển hồ sơ phúc khảo về Sở  : 29/6/2011 
 

      Lưu  ý : Phụ huynh và học sinh cần biết thêm thông tin liên hệ với Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, số 5A đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Điện thoại 0763.853131) 
 

                                                      GIÁM  ĐỐC

Nơi nhận :              (Đã ký)

- Đài PT TH An Giang;

- Trường THCS;              

- Phòng GD-ĐT;             Nguyễn Thanh Bình

- Các phòng, thanh tra Sở;

- Lưu : VT, KTKĐ.