Biểu mẫu kèm theo TT 185/2010/TT-BTC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:06' 14-01-2013
Dung lượng: 397.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM Phụ lục số 01.1

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C01a- HD

Bộ phận:………………………………………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………

ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)


BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng .........năm.........
Số:...................

Số TT
Họ và tên
Ngày trong tháng
Quy ra công1
2
3
...
31
Số công hưởng lương thời gian
Số công nghỉ không lương
Số công hưởng BHXH

A
B
1
2
3
.....
31
32
33
34
Cộng

 Ngày......tháng .... năm...
Người chấm công Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:
- Lương thời gian + - Hội nghị, học tập H
- Ốm, điều dưỡng Ô - Nghỉ bù Nb
- Con ốm Cô - Nghỉ không lương No
- Thai sản Ts - Ngừng việc N
- Tai nạn T - Lao động nghĩa vụ Lđ
- Nghỉ phép P


Phụ lục số 01.2

Đơn vị : .........................

Mẫu số: C01C- HD

Bộ phận : ......................

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:.........
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
Ngày..........tháng..........năm .....
Số:.............

- Họ tên:.......................................................................................................................................
- Nơi công tác: ............................................................................................................................

Ngày
tháng
Những
công việc
đã làm
Thời gian làm thêmTừ
Đến
Tổng sốgiờ
giờ
giờ

A
B
1
2
3
Người báo làm thêm giờ
Xác nhận của bộ phận, phòng ban có người làm thêm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

Ghi chú: Giấy báo làm thêm giờ sử dụng trong trường hợp đơn vị có người làm thêm giờ không thường xuyên (Khi sử dụng Giấy báo làm thêm giờ thì không phải lập Bảng chấm công làm thêm giờ)

Phụ lục số 01.3

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C08- HD

Bộ phận:………………………………………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………

ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Hôm nay, ngày ... tháng... năm .................. tại:.........................................., gồm có:
Họ, tên : ..................................Chức vụ ..................... Đại diện cho........................... Bên giao khoán ........................
Họ, tên : ..................................Chức vụ .......................Địa chỉ........Số CMND...... Đại diện cho................ ..Bên nhận khoán .......................
Cùng ký kết hợp đồng giao khoán :

I- Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán
.......................................................................................................................................................................................
II- Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán
........................................................................................................................................................................................
III- Những điều khoản chung về hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng
- Phương thức thanh toán tiền
- Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
.......................................................................
Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Phụ lục số 01.4

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C10- HD

Bộ phận:………………………………………

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:………

ngày 15/