Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sơn Phượng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:09' 08-04-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 615
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN LƯƠNG 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/KH-VL1 Vạn Lương, ngày tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2013


Thực hiện Công văn số 383/UBND-NV ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, Trường tiểu học Vạn Lương 1 xây dựng kế hoạch như sau:
I. Các nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục quán triệt Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.
- Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành, UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện về công tác văn thư, lưu trữ.
- Hoàn thành việc lập hồ sơ công việc năm 2012 để đưa vào lưu trữ theo quy định.
- Các bộ phận, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ nộp lưu vào lưu trữ hiện hành của nhà trường.
II. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên
a) Triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của các cấp:
- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;
- Công văn số 247/UBND ngày 24/01/2013 của UBND huyện Vạn Ninh về thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013;
- Công văn số 50/PGD&ĐT ngày 30/01/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh về thực hiện các nội dung kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013;
- Công văn số 383/UBND-NV ngày 06/02/2013 của UBND huyện Vạn Ninh về việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013;
b) Về tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ của nhà trường:
Có 01 nhân viên biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ.
c) Ban hành các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ:
- Danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu năm 2013;
- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ.
d) Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ:
- Soạn thảo và ban hành văn bản bám sát theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; bảo đảm chất lượng các văn bản áp dụng Thông tư số 01/2011/TT-BNV đúng theo quy định.
- Việc quản lý văn bản đi và đến:
+ Cập nhật vào sổ; sắp xếp, lưu đầy đủ các văn bản đến.
+ Cập nhật vào sổ và gửi văn bản đi bảo đảm đúng thời gian theo yêu cầu.
+ Sắp xếp bản lưu văn bản đi bảo đảm đúng theo quy định.
- Sử dụng dấu “Đến” đúng mẫu quy định.
- Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.
- Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của nhà trường có hiệu quả.
- Các bộ phận, cán bộ, viên chức lập hồ sơ công việc năm 2012 và nộp lưu vào nhà trường hoàn thành trong tháng 4/2013.
- Củng cố phòng kho, phòng đọc, tủ đựng tài liệu sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và có các trang thiết bị máy tính, máy photocopy, bình chữa cháy phục vụ tốt cho công tác bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ:
+ Nhà trường khai thác có hiệu quả hộp thư điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cấp, thường xuyên sử dụng hộp thư để chỉ đạo, cập nhật, xử lý thông tin,.. và báo cáo với các cấp bảo đảm được kịp thời, có hiệu quả.
+ Khai thác thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật trên mạng internet.
e) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ:
Thực hiện đúng quy định chế độ báo cáo tổng kết, thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu VT.