Bien ban hop Chi bo xet chuyen sinh hoat Dang.doc

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:09' 08-04-2011
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Đối với Đảng viên: …………………………………

Thời gian:..........giờ………phút, ngày …………………………………………………….
Địa điểm:……………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………
Chính thức: ………… đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
Dự bị ………………. đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
Chủ trì: ……………………………………………………………………………………..
Thư ký: ……………………………………………………………………………………..

Đồng chí …………………………………………… có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay Chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:
- Về tư tưởng chính trị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về đạo đức lối sống:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về năng lực công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về quan hệ quần chúng:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ có ……..…./………..=………. % đồng ý đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng đồng chí ……………………… về nơi sinh hoạt mới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …………… cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp