Bài 9 - các dân tộc sự phân bố dân cư.

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngô Thị Kiêm Thảo -GV lớp 5
Người gửi: Hà Huy Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:38' 18-10-2012
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người


Em có nhận xét gì về dân số nước ta ?

Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân
số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.

KIỂM TRA BÀI CŨ :
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
1979
1989
1999
52,7
64,4
76,3
Năm
20
40
60
80
Triệu người
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
2.Qua biểu đồ dân số Việt Nam cuûa các năm, em có nhận xét gì về sự gia tăng dân số ?
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng một triệu người.
3.Hãy nêu hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.


Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
1.Các dân tộc:
Các dân tộc, sự phân bố dân cư
Câu hỏi thảo luận :
1. Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Họ sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?
2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta?
Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
Nước ta có 54 dân tộc
Dân toäc naøo coù soá dân ñông nhaát? Hoï soáng chuû yeáu ở ñâu ?
Dân tộc Kinh(Việt) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển.
Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?
Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
1.Các dân tộc
Người Mường
Người Tày
Người Tà-ôi
Người Gia-rai
Kinh, Hmông, Tày, Nùng, Dao, Thái, Chăm, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê, Mường, Tà-ôi, Gia-rai,….
2. Kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta ?

Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

Tày

Dao
Thái
Ê-đê
Chăm
Người Vân Kiều
Mạ
Tất cả các dân tộc đều là anh em trong đại gia đình Việt Nam.
Kết luận: Việt Nam là nước có nhiều dân tộc. Trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
2. Mật độ dân số:
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
* Em hiểu thế nào là mật độ dân số ?
Số dân
Diện tích đất tự nhiên
Mật độ dân số =
Bảng số liệu về mật độ dân số của một số nước châu Á
Qua baûng soá lieäu, nêu nhaän xeùt veà maät ñoä dân soá nöớc ta so với maät ñoä dân soá theá giới vaø moät soá nöớc ở châu AÙ?
Maät ñoä dân soá nước ta gaáp khoaûng
5,3 laàn maät ñoä dân soá theá giới,
3,5 laàn maät ñoä dân soá cuûa Cam – pu – chia
10 laàn maät ñoä dân soá cuûa Laøo
1,8 laàn maät ñoä dân soá cuûa Trung Quoác.
249
3.Phân bố dân cư:
Hình 2: Lược đồ mật độ dân số Việt Nam
Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi cao.
Quan sát lược đồ mật độ dân số, cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào ?
Dân cư tập trung đông đúc
Dân cư thưa thớt
Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đồng đều giữa vùng đồng bằng, ven biển và vùng núi.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö
Nơi đông dân ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ?
Nhà nước đã và đang điều chỉnh lại sự phân bố dân cư giữa các vùng miền.
Dân số đông ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.
Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö

Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Các dân tộc, sự phân bố dân cư
Bài tập: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Việt Nam là nước có ........... dân tộc, trong đó người ..... …… có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số .......... tập trung đông đúc ở ...................... ....... và thưa thớt ở……… . .Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở………..
nhiều
đồng bằng, ven biển
vùng núi
nông thôn
Kinh (Việt)
cao,
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có số dân đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.Khoảng ¾ dân số nước ta sống ở nông thôn.
Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012
Địa lí
Các dân tộc, sự phân bố dân cư