Gốc > Mục:VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án Lớp 5 >
title:Vòng 2 - Lớp 5 - 2013-2014
date:13-09-2013
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
VIOLYMPIC 2013 – 2014 (12-9-2013)
LỚP 5 – VÒNG 2
BÀI THI SỐ 1 : Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của 2012 bằng 
Câu 2: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 
Câu 3:  của một số bằng 75 thì số đó là 
Câu 4:  của một số bằng 828 thì số đó là 
Câu 5: Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
Câu 6: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
Câu 7: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 128cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều rộng của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật đó là cm.
Câu 8: Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 
Câu 9: Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là 
Câu 10: Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 

BÀI THI SỐ 1 : Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của 2012 bằng 
Câu 2:  của 198 bằng 
Câu 3: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 
Câu 4:  của một số bằng 192 thì số đó là 
Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 104cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2cm và tăng chiều rộng thêm 2cm thì nó trở thành hình vuông. Tính số đo chiều dài của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là cm. 
Câu 6: Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
Câu 7: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 8: Tổng của 2 số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 9: Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị.  Vậy số thứ nhất là 
Câu 10: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
BÀI 2: Chọn các giá trị bằng nhau:BÀI 3: Đỉnh núi trí tuệ: