Hướng dẫn các loại hồ sơ trong nhà trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thế Đại
Ngày gửi: 10h:51' 05-07-2011
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 667
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 TRẦN HỢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 97/CV-HT
Xã Trần Hợi, ngày 04 tháng 07 năm 2011

(V/v Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường tiểu học 1 Trần Hợi)

Kính gửi: Tổ trưởng Tổ chuyên môn, các Bộ phận và CB,GV,NV trong trường.
Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường tiểu học (theo Chương III, Điều 30);
Căn cứ Công văn số 1576/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc quy định sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 425/PGD&ĐT-GDTH ngày 30/8/2006 của Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời về việc quy định các loại hồ sơ sổ sách chính của trường tiểu học.
Nay Hiệu trưởng trường tiểu học 1 Trần Hợi Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường như sau:
1. Sổ sách đối với nhà trường:
- Sổ đăng bộ;
- Sổ PCGD;
- Sổ nghị quyết;
- Sổ kế hoạch công tác;
- Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
- Học bạ học sinh;
- Sổ khen thưởng, kỷ luật;
- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Sổ lưu trữ các công văn;
- Hồ sơ tuyển sinh;
2. Hồ sơ của Hiệu trưởng (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (tập trung vào mảng phụ trách);
- Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
- Sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ được giao của các PHT, GV, CB, NV.
- Sổ dự giờ;
- Sổ sách ghi chép khác.
3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng chuyên môn (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
- Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
- Sổ biên bản họp của PHT với Tổ trưởng, giáo viên về hoạt động chuyên môn;
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng, GV gồm:
+ Sổ dự giờ;
+ Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác CM;
+ Sổ theo dõi chất lượng học sinh;
+ Sổ kiểm tra hoạt động Tổ CM;
+ Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
- Sổ theo dõi kiểm tra, thanh tra Giáo viên hàng năm;
- Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng HSG;
+ SKKN;
+ Hồ sơ chuyên đề, thao giảng của trường, Tổ CM;
+ Hồ sơ các Hội thi:
GVG, HSG, Chấm VSCĐ, Vẽ tranh, Kể chuyện,…
- Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn.
3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng CSVC, PCGDTH-CMC, PCGD-ĐĐT (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
- Sổ biên bản họp của PHT với các bộ phân liên quan về CSVC, PCGD, LĐ…
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận gồm:
+ Sổ theo dõi kiểm tra CSVC;
+ Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động Thư viện Thiết bị;
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác phổ cập GDTH-CMC;
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác hướng nghiệp dạy nghề (nếu có);
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác lao đông.
- Sổ dự giờ.
- Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo của PHT.
4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
- Sổ biên bản họp Tổ.
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận trong Tổ.
4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ Chuyên môn:
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong Tổ gồm:
+ Sổ dự giờ;
+ Sổ đánh giá kết quả chất lượng giáo