Hướng dẫn các loại hồ sơ trong nhà trường

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thế Đại
Ngày gửi: 10h:51' 05-07-2011
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 654
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 TRẦN HỢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 97/CV-HT
Xã Trần Hợi, ngày 04 tháng 07 năm 2011

(V/v Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường tiểu học 1 Trần Hợi)

Kính gửi: Tổ trưởng Tổ chuyên môn, các Bộ phận và CB,GV,NV trong trường.
Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường tiểu học (theo Chương III, Điều 30);
Căn cứ Công văn số 1576/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc quy định sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 425/PGD&ĐT-GDTH ngày 30/8/2006 của Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời về việc quy định các loại hồ sơ sổ sách chính của trường tiểu học.
Nay Hiệu trưởng trường tiểu học 1 Trần Hợi Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường như sau:
1. Sổ sách đối với nhà trường:
- Sổ đăng bộ;
- Sổ PCGD;
- Sổ nghị quyết;
- Sổ kế hoạch công tác;
- Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
- Học bạ học sinh;
- Sổ khen thưởng, kỷ luật;
- Sổ quản lý tài sản, tài chính;
- Sổ lưu trữ các công văn;
- Hồ sơ tuyển sinh;
2. Hồ sơ của Hiệu trưởng (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (tập trung vào mảng phụ trách);
- Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
- Sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ được giao của các PHT, GV, CB, NV.
- Sổ dự giờ;
- Sổ sách ghi chép khác.
3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng chuyên môn (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
- Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
- Sổ biên bản họp của PHT với Tổ trưởng, giáo viên về hoạt động chuyên môn;
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng, GV gồm:
+ Sổ dự giờ;
+ Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác CM;
+ Sổ theo dõi chất lượng học sinh;
+ Sổ kiểm tra hoạt động Tổ CM;
+ Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
- Sổ theo dõi kiểm tra, thanh tra Giáo viên hàng năm;
- Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng HSG;
+ SKKN;
+ Hồ sơ chuyên đề, thao giảng của trường, Tổ CM;
+ Hồ sơ các Hội thi:
GVG, HSG, Chấm VSCĐ, Vẽ tranh, Kể chuyện,…
- Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn.
3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng CSVC, PCGDTH-CMC, PCGD-ĐĐT (Làm riêng từng kế hoạch):
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
- Sổ biên bản họp của PHT với các bộ phân liên quan về CSVC, PCGD, LĐ…
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận gồm:
+ Sổ theo dõi kiểm tra CSVC;
+ Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động Thư viện Thiết bị;
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác phổ cập GDTH-CMC;
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác hướng nghiệp dạy nghề (nếu có);
+ Sổ theo dõi kiểm tra công tác lao đông.
- Sổ dự giờ.
- Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo của PHT.
4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
- Sổ biên bản họp Tổ.
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận trong Tổ.
4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ Chuyên môn:
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
- Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong Tổ gồm:
+ Sổ dự giờ;
+ Sổ đánh giá kết quả chất lượng giáo