Bồi dưỡng HSG lớp 5 Tính diện tích tam giác

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thanh Lịch
Ngày gửi: 08h:54' 20-12-2012
Dung lượng: 137.0 KB
Số lượt tải: 397
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 20
Thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2011
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I.KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
P = AB + BC + AC
S = ( a x h ) : 2 ( a, h cùng đơn vị đo )
( a = (S x 2 ) : h ; h = ( S x 2 ) : a
* Khái niệm tam giác vuông, cân , đều, vuông cân.
II. BÀI TẬP
Vẽ đường cao của các tam giác sau:2. Vẽ tất cả các đường cao của tam giác sau.3. a. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 16m và chiều cao 5m.
b. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 30,5dm và chiều cao 30cm.
c.Tính diện tích tam giác vuông biết 2 cạnh đáy là 5cm và 20dm.
d. Tính diện tích tam giác có đáy là 10cm và chiều cao bằng 3/5 đáy.
4. Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2
Tính diện tích tam giác MDC ?
Giải
CD = 2400 : ( 25 + 15 ) = 60 CM
S MDC = (60 x 25) : 2 = 750 cm2
* Bổ sung kiến thức :
1. Trong tam giác cân, hai chiều cao hạ xuống 2 cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

2. Hai tam giác có S bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau ( hoặc chung đáy0 và chiều cao bằng nhau( hoặc chung chiều cao)
3. Hai tam giác có S bằng nhau, đáy bằng nhau thì hai chiều cao tương ứng với hai đáy đó cũng bằng nhau.
4. Hai tam giác có S bằng nhau, chiều cao bằng nhau thì hai đáy tương ứng với hai chiều cao đó cũng bằng nhau.
5. Hai tam giác có S bằng nhau nếu chúng có 1 phần diện tích chung và các phần S còn lại của chúng bằng nhau.

( S* chung ; S1= S2 )
( S ABC = S DBC
6. S1 = S2 khi a1 / a2 = h2 / h1
BÀI TẬP
5. Cho tam giácABC có S = 150 cm2. Nếu kéo dài đáy BC ( về phíaB ) 5 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2 . Tính đáy BC của tam giác.
Giải
Từ A hạ AH vuông góc CD, AH chính là chiều cao chung của 2 tam giác ABC và ABD. AH dài là : (37,5 x2 ) : 5 = 15(cm)
Đáy BC là: (150 x2 ) : 15 =20(cm)
5’. Cho tam giác MNP có S = 200 dm2. Nếu kéo dài đáy NP( về phía P) 8 dm thì S sẽ tăng thêm 40dm2. Tính đáy NP ?
6. Tam giác ABC có BC = 321cm, biết rằng nếu kéo dài BC thêm 4cm thì S sẽ tăng thêm 54 cm2. Tính SABC.=
6’. Một thửa đất tam giác có h =10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích tăng thêm ? m2.
6’’ Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5 m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m2. Tính S thửa đất ban đầu
TUẦN 22
Thứ 5 ngày 10 tháng 2 năm 2011
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (tiếp )
7. Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh AB= 24cm, AC= 32cm. Điểm M nằm trên cạnh AC. Từ M kẻ MN // AB cắt BC tại N. MN = 16 cm. Tính MA ?
Giải
MA =NK
Tính MA thì ta phải tính NK -> SANB
mà SANB = SABC - SACN

7’. Một thửa đất hình tam giác vuông có đáy là cạnh kề với góc vuông và dài 24 m. Nay người ta lấy bớt 4m chiều cao ở phần giáp với đáy đẻ làm đường, mép đường mới // với đáy trước đây của tam giác. Biết chiều cao trước đây của thửa đất là 16m. Tính S còn lại của thửa đất ?
8. Cho tam giác ABCvuông ở A. AB = 28 cm, AC = 36 cm. M là một điểm trên AC và cách A 9cm. Từ M kẻ đường // AB, đường này cắt BC tại N. Tính MN ?
Giải
Muốn tính MN phải tính SACN.
Mà SACN = SABC – SANB
NK =MA
9. Tam giác ABC có AB = 50 cm, nếu kéo dài BC thêm một đoạn CD = 30 cm thì ta được tam giác ABD có cạnh AB=AD và tam giác ACD có chiều cao tương ứng cạnh AD = 18 cm. Tìm SABC, biết chu vi tam giác ABD = 180 cm.
AH là đường