Giáo án âm nhac 5

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiểu học Tà Niết Mộc Châu
Người gửi: Tường Duy Bằng
Ngày gửi: 06h:27' 29-03-2012
Dung lượng: 599.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Ngµy so¹n: 8/9 /2007
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 11/9/2007

TiÕt 1:
¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc

I – Môc tiªu:
Häc sinh nhí l¹i vµ h¸t ®óng mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
Gi¸o viªn:
Nh¹c cô.
C¸c bµi h¸t líp 4.
Häc sinh:
Nh¹c cô gâ.
SGK.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1.æn ®Þnh líp:2. KiÓm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4:

- ¤n tËp bµi h¸t Quèc ca.
- ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh- ¤n tËp bµi h¸t: Chóc mõng


- «n tËp bµi h¸t:ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan.

* Ho¹t ®éng 2:
TËp biÓu diÔn bµi h¸t tr­íc líp.


4. Cñng cè, dÆn dß:
2’


20’
11’
2’
- Nh¾c nhë (H) t­ thÕ ngåi häc.
- Nh¾c nhë (H) chuÈn bÞ nh÷ng ®å dïng chuÈn bÞ cho häc bé m«n ¢m nh¹c.? ë líp 4 c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng bµi h¸t nµo? H·y kÓ tªn c¸c bµi h¸t ®· häc?
? C¸c em cã thÓ h¸t l¹i mét trong nh÷ng bµi h¸t ®· häc?
- Yªu cÇu (H) H¸t bµi Quèc ca.

- §Öm ®µn.- Söa sai.
- §Öm ®µn.- §Öm ®µn.
- Yªu cÇu (H) biÓu diÔn c¸c bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹.
- NhËn xÐt, biÓu d­¬ng.


- §Öm ®µn
- nh¾c (H) xem tr­íc bµi tiÕt 2 trong SGK.
- §äc thªm bµi: B¸c Hå víi bµi h¸t kÕt ®oµn- Ngåi ngay ng¾n.
- Nghe, ghi nhí.

- Suy nghÜ vµ tr¶ lêi:
Em yªu hoµ b×nh
B¹n ¬i l¾ng nghe
Trªn ngùa ta phi nhanh
Kh¨n quµng th¾m m·i vai em
Cß l¶
Chóc mõng
Bµn tay mÑ
Chim s¸o
Chó voi con ë b¶n §«n
ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan
- 2-3 em thùc hiÖn

- (H) thùc hiÖn h¸t, ®øng nghiªm trang nh­ h¸t chµo cê.
- H¸t «n bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp.
- 1 d·y h¸t
- 1 d·y gâ ®Öm.

- H¸t «n bµi h¸t kÕt hîp vç tay ®Öm theo nhÞp 3.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c.
- H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Tõng d·y h¸t vµ gâ ®Öm.


- (H) tù chän bµi h¸t- Häc sinh h¸t bµi: Bµn tay mÑ
- Nghe, ghi nhí


Ngµy so¹n: 15/9/2007
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 18/9/2007

TiÕt 2 :
Häc h¸t : bµi
Reo vang b×nh minh
Nh¹c vµ lêi: L­u H÷u Ph­íc

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. Ng¾t c©u vµ lÊy h¬i ®óng chç.
- C¶m nhËn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn buæi s¸ng qua néi dung diÔn ®¹t trong bµi h¸t.
- BiÕt qua vÒ nh¹c sÜ L­u H÷u Ph­íc.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Nh¹c cô.
- Thuéc bµi h¸t, chÐp bµi h¸t ra b¶ng phô.
2. Häc sinh:
- SGK, vë viÕt, nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1. æn ®Þnh líp:

2. KiÓm tra bµi cò:3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
Häc h¸t bµi : Reo vang b×nh minh.
- Giíi thiÖu bµi:

- §äc lêi ca:

- Nghe h¸t mÉu:
- TËp h¸t tõng c©u:


- H¸t c¶ bµi:
- KiÓm tra:


* Ho¹t ®éng 2:
H¸t kÕt hîp vç tay, gâ ®Öm theo nhÞp.
4. Cñng cè, dÆn dß:
 1’

2’
20’


10’


2’
- Nh¾c nhë (H).

- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt.

- Nh¹c sÜ L­u H÷u Ph­íc lµ mét trong nh÷ng nh¹c sÜ næi tiÕng cña n­íc ta. ¤ng cã nhiÒu t¸c phÈm hay ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c n­íc nhµ nh­: Lªn ®µng; Gi¶i phãng miÒn nam. C¸c bµi h¸t viÕt cho thiÕu nhi nh­: Móa vui…
- Bµi h¸t Reo vang b×nh minh lµ mét bµi h¸t cã tÝnh chÊt sinh ®éng, trong s¸ng. ¢m thanh rén rµng, t­¬i t¾n më ra mét khung c¶nh buæi s¸ng ®Çy ©m thanh vµ mµu s¾c.
- Treo b¶ng phô ®· chÐp s½n lêi ca.
- Bµi gåm cã 2 ®o¹n, mçi ®o¹n 4 c©u h¸t.
- Yªu cÇu (H) ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- (G) h¸t mÉu.
- (G) ®µn giai ®iÖu tõng c©u .
- TËp c¸c c©u h¸t vµ nèi.

- Sau khi d¹y xong (G) cho (H) h¸t c¶ bµi nhiÒu lÇn ®Ó thuéc giai ®iÖu, lêi ca.- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.


- Yªu cÇu (H) h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp.


- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

? Em biÕt bµi h¸t nµo viÕt vÒ khung c¶nh buæi s¸ng hoÆc vÒ thiªn nhiªn nãi chung?
- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c (H) vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t c¶ lêi ca, giai ®iÖu.
 - Ngåi ngay ng¾n.

- H¸t khëi ®éng bµi h¸t : Chim s¸o


- Nghe giíi thiÖu t¸c gi¶.- Nghe giíi thiÖu t¸c phÈm.

- Quan s¸t.- 2 (H) §äc lêi ca theo tiÕt tÊu.

- Nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t.
- Nghe vµ h¸t theo.
- H¸t theo h­íng dÉn cña (G).
- H¸t ®óng giai ®iÖu, h¸t râ lêi.
- H¸t c¶ bµi nhiÒu lÇn.


- H¸t vµ thÓ hiÖn ®­îc s¾c th¸i cña bµi h¸t.
- Tõng d·y h¸t.
- Tõng nhãm h¸t.
- C¸ nh©n.

- H¸t vµ gâ ®Öm b»ng nh¹c cô.

- Tõng d·y h¸t, gâ ®Öm.
- 1 d·y h¸t.
- 1 d·y gâ ®Öm.

- Tr¶ lêi theo ý hiÓu.


- H¸t «n kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp bµi h¸t.
- Nghe.
- Ghi nhí.
Ngµy so¹n: 6/9/2008.
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 9/9/2008.
TiÕt 3:
¤n tËp bµi h¸t:
Reo vang b×nh minh
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1.

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t. TËp h¸t lÜnh x­íng, ®èi ®¸p, ®ång ca. H¸t kÕt hîp phô ho¹.
- (H) thÓ hiÖn ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 1. TËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
- Nh¹c cô .
- B¶ng phô chÐp bµi T§N.
2. Häc sinh:
- SGK.
- Nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1. æn ®Þnh líp:

2. Kiªtm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh.
* Ho¹t ®éng 2:
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1: Cïng vui ch¬i.
- Giíi thiÖu bµi:
- TËp nãi tªn nèt:

- LuyÖn tËp cao ®é:


- LuyÖn tiÕt tÊu:- §äc tõng c©u:- §äc c¶ bµi:


- GhÐp lêi ca:

- Cñng cè, kiÓm tra.
4. Cñng cè, dÆn dß:
1’
12’

20’


2’
- Nh¾c nhë (H).

- KÕt hîp trong qu¸ tr×nh «n tËp .- Cho (H) «n tËp.- Bµi h¸t chia lµm 2 ®o¹n:
§o¹n a: Tõ ®Çu… ngËp hån ta.
§o¹n b: Cßn l¹i
- H­íng dÉn (H) gâ ®Öm theo 2 ®o¹n:
§o¹n a: Gâ ®Öm theo nhÞp
§o¹n b: Gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu:

* * * * -


- HD 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- Y/c (H) biÓu diÔn.

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- Treo b¶ng phô:
- ChØ b¶ng phô y/c (H) nãi tªn nèt (bao gåm tªn nèt, h×nh nèt)

-?Trong bµi cã nh÷ng nèt g×?

- Ghi cao ®é:- §µn cao ®é.

? Trong bµi cã nh÷ng h×nh nèt g×?
- Ghi b¶ng:- Gâ, ®äc mÉu.


- (G) chia lµm 4 c©u nhá.
- (G) ®µn giai diÖu tõng c©u 2-3 lÇn.


- GhÐp 2 c©u.
- Söa sai.
- §äc c¸c c©u t­¬ng tù.
- §µn giai ®iÖu c¶ bµi


- §µn giai ®iÖu tõng c©u:
- Söa sai.
- §Öm ®µn.

- HD (H) nhÊn vµo ph¸ch m¹nh.

- NhËn xÐt , ®¸nh gi¸.


- §Öm ®µn.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c (H) vÒ «n bµi h¸t, xem tr­íc bµi sau.
- HD (H) vÒ nhµ chÐp bµi T§N vµo vë, ®äc kÜ bµi.
- Ngåi ngay ng¾n, trÊt tù.

- H¸t ®Òu giäng ®óng giai ®iÖu , lêi ca.
- H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Nghe.


- Quan s¸t.

- Thùc hiÖn theo HD cña (G).
- Mét d·y h¸t ®o¹n a.
- Mét d·y h¸t ®o¹n b.
- Thùc hiÖn.
- Tõng nhãm biÓu diÔn.
- C¸ nh©n.


- Nãi: §« mãc ®¬n, Rª mãc ®¬n…

- §«, Rª, Mi Son.

- Quan s¸t.- Nghe, ®äc theo.
- Tõng d·y ®äc.
- §¬n, ®en, Tr¾ng.
- Quan s¸t.- Nghe.
- Thùc hiÖn.
- Nhãm thùc hiÖn.

- Nghe, ®äc theo kÕt hîp gâ tiÕt tÊu
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é.
- Tõng d·y ®äc.
- C¸ nh©n ®äc.

- Nghe.
- §äc c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Nghe vµ tù ghÐp lêi ca.
- H¸t lêi ca c¶ bµi.
- §äc nh¹c, h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch
- Tõng d·y ®äc nh¹c, h¸t lêi, gâ ph¸ch.
- Tõng bµn.
- C¸ nh©n.

-1 (H) h¸t lÜnh x­íng ®o¹n a
- C¶ líp h¸t ®o¹n b kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu.
- §äc nh¹c , h¸t lêi ca,kÕt hîp gâ ph¸ch.
- Nghe.


- Ghi nhí.
Ngµy so¹n: 13/9/2008
Ngµy day: Thø 3 ngµy 16/9/2008

TiÕt 4:
Häc h¸t :bµi
H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh
Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp2.
- Qua bµi h¸t gi¸o dôc (H) yªu cuéc sèng hoµ b×nh.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Thuéc bµi h¸t, chÐp bµi ra b¶ng phô.
- Nh¹c cô gâ, ®Öm.
2. Häc sinh:
- SGK, nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1.æn ®Þnh líp:
2. KiÓm tra bµi cò:


3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
D¹y h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh.
- Giíi thiÖu bµi:- §äc lêi ca:- Nghe h¸t mÉu:


- D¹y tõng c©u:


- H¸t c¶ bµi:

- Cñng cè, kiÓm tra:* Ho¹t ®éng 2:
H¸t kÕt hîp gâ ®Öm.
4. Cñng cè, dÆn dß:

1’
2’
20’

10’


2’
- Nh¾c nhë (H) t­ thÕ ngåi häc.
- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.


- Khi nµo trªn tr¸i ®Êt cña chóng ta kh«ng cã tiÕng bom , tiÕng sóng th× trÎ em míi cã mét cuéc sèng yªn vui, h¹nh phóc. H×nh ¶nh nh÷ng c¸nh chim bå c©u bay l­în trªn trêi xanh t­îng tr­ng cho khung c¶nh hoµ b×nh, ®ã còng lµ ­íc m¬ cña mäi ng­êi. Bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh cña nh¹c sÜ Huy Tr©n ®· nãi lªn t×nh c¶m vµ kh¸t khao ®ã cña c¸c em.
- Treo b¶ng phô.
- Bµi chia lµm 6 c©u.
- H­íng dÉn (H) ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- (G) h¸t mÉu.
? Nªu c¶m nhËn sau khi nghe bµi h¸t?
- §µn giai ®iÖu tõng c©u ng¾n.


- TËp c¸c c©u h¸t t­¬ng tù vµ nèi c¸c c©u h¸t cho ®Õn hÕt bµi.


- (G) cho (H) h¸t c¶ bµi ®Ó thuéc lêi ca, giai ®iÖu.- NhËn xÐt.
- Y/CÇu (H) h¸t nèi tiÕp.


- H­íng dÉn (H) h¸t, kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp:
H·y xua tan nh÷ng m©y mï ®en
* *
tèi…


- §Öm ®µn.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c nhë (H) vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t, c¸ch gâ ®Öm.
- ChuÈn bÞ mét sè ®éng t¸c phô ho¹.
- Ngåi ngay ng¾n, trËt tù.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng bµi h¸t: Reo vang b×nh minh.- Nghe (G) giíi thiÖu.