Giáo án âm nhac 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiểu học Tà Niết Mộc Châu
Người gửi: Tường Duy Bằng
Ngày gửi: 06h:27' 29-03-2012
Dung lượng: 599.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Ngµy so¹n: 8/9 /2007
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 11/9/2007

TiÕt 1:
¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc

I – Môc tiªu:
Häc sinh nhí l¹i vµ h¸t ®óng mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
Gi¸o viªn:
Nh¹c cô.
C¸c bµi h¸t líp 4.
Häc sinh:
Nh¹c cô gâ.
SGK.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1.æn ®Þnh líp:2. KiÓm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4:

- ¤n tËp bµi h¸t Quèc ca.
- ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh- ¤n tËp bµi h¸t: Chóc mõng


- «n tËp bµi h¸t:ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan.

* Ho¹t ®éng 2:
TËp biÓu diÔn bµi h¸t tr­íc líp.


4. Cñng cè, dÆn dß:
2’


20’
11’
2’
- Nh¾c nhë (H) t­ thÕ ngåi häc.
- Nh¾c nhë (H) chuÈn bÞ nh÷ng ®å dïng chuÈn bÞ cho häc bé m«n ¢m nh¹c.? ë líp 4 c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng bµi h¸t nµo? H·y kÓ tªn c¸c bµi h¸t ®· häc?
? C¸c em cã thÓ h¸t l¹i mét trong nh÷ng bµi h¸t ®· häc?
- Yªu cÇu (H) H¸t bµi Quèc ca.

- §Öm ®µn.- Söa sai.
- §Öm ®µn.- §Öm ®µn.
- Yªu cÇu (H) biÓu diÔn c¸c bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹.
- NhËn xÐt, biÓu d­¬ng.


- §Öm ®µn
- nh¾c (H) xem tr­íc bµi tiÕt 2 trong SGK.
- §äc thªm bµi: B¸c Hå víi bµi h¸t kÕt ®oµn- Ngåi ngay ng¾n.
- Nghe, ghi nhí.

- Suy nghÜ vµ tr¶ lêi:
Em yªu hoµ b×nh
B¹n ¬i l¾ng nghe
Trªn ngùa ta phi nhanh
Kh¨n quµng th¾m m·i vai em
Cß l¶
Chóc mõng
Bµn tay mÑ
Chim s¸o
Chó voi con ë b¶n §«n
ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan
- 2-3 em thùc hiÖn

- (H) thùc hiÖn h¸t, ®øng nghiªm trang nh­ h¸t chµo cê.
- H¸t «n bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp.
- 1 d·y h¸t
- 1 d·y gâ ®Öm.

- H¸t «n bµi h¸t kÕt hîp vç tay ®Öm theo nhÞp 3.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c.
- H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Tõng d·y h¸t vµ gâ ®Öm.


- (H) tù chän bµi h¸t- Häc sinh h¸t bµi: Bµn tay mÑ
- Nghe, ghi nhí


Ngµy so¹n: 15/9/2007
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 18/9/2007

TiÕt 2 :
Häc h¸t : bµi
Reo vang b×nh minh
Nh¹c vµ lêi: L­u H÷u Ph­íc

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. Ng¾t c©u vµ lÊy h¬i ®óng chç.
- C¶m nhËn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn buæi s¸ng qua néi dung diÔn ®¹t trong bµi h¸t.
- BiÕt qua vÒ nh¹c sÜ L­u H÷u Ph­íc.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Nh¹c cô.
- Thuéc bµi h¸t, chÐp bµi h¸t ra b¶ng phô.
2. Häc sinh:
- SGK, vë viÕt, nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1. æn ®Þnh líp:

2. KiÓm tra bµi cò:3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
Häc h¸t bµi : Reo vang b×nh minh.
- Giíi thiÖu bµi:

- §äc lêi ca:

- Nghe h¸t mÉu:
- TËp h¸t tõng c©u:


- H¸t c¶ bµi:
- KiÓm tra:


* Ho¹t ®éng 2:
H¸t kÕt hîp vç tay, gâ ®Öm theo nhÞp.
4. Cñng cè, dÆn dß:
 1’

2’
20’


10’


2’
- Nh¾c nhë (H).

- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt.

- Nh¹c sÜ L­u H÷u Ph­íc lµ mét trong nh÷ng nh¹c sÜ næi tiÕng cña n­íc ta. ¤ng cã nhiÒu t¸c phÈm hay ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c n­íc nhµ nh­: Lªn ®µng; Gi¶i phãng miÒn nam. C¸c bµi h¸t viÕt cho thiÕu nhi nh­: Móa vui…
- Bµi h¸t Reo vang b×nh minh lµ mét bµi h¸t cã tÝnh chÊt sinh ®éng, trong s¸ng. ¢m thanh rén rµng, t­¬i t¾n më ra mét khung c¶nh buæi s¸ng ®Çy ©m thanh vµ mµu s¾c.
- Treo b¶ng phô ®· chÐp s½n lêi ca.
- Bµi gåm cã 2 ®o¹n, mçi ®o¹n 4 c©u h¸t.
- Yªu cÇu (H) ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- (G) h¸t mÉu.
- (G) ®µn giai ®iÖu tõng c©u .
- TËp c¸c c©u h¸t vµ nèi.

- Sau khi d¹y xong (G) cho (H) h¸t c¶ bµi nhiÒu lÇn ®Ó thuéc giai ®iÖu, lêi ca.- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.


- Yªu cÇu (H) h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp.


- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

? Em biÕt bµi h¸t nµo viÕt vÒ khung c¶nh buæi s¸ng hoÆc vÒ thiªn nhiªn nãi chung?
- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c (H) vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t c¶ lêi ca, giai ®iÖu.
 - Ngåi ngay ng¾n.

- H¸t khëi ®éng bµi h¸t : Chim s¸o


- Nghe giíi thiÖu t¸c gi¶.- Nghe giíi thiÖu t¸c phÈm.

- Quan s¸t.- 2 (H) §äc lêi ca theo tiÕt tÊu.

- Nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t.
- Nghe vµ h¸t theo.
- H¸t theo h­íng dÉn cña (G).
- H¸t ®óng giai ®iÖu, h¸t râ lêi.
- H¸t c¶ bµi nhiÒu lÇn.


- H¸t vµ thÓ hiÖn ®­îc s¾c th¸i cña bµi h¸t.
- Tõng d·y h¸t.
- Tõng nhãm h¸t.
- C¸ nh©n.

- H¸t vµ gâ ®Öm b»ng nh¹c cô.

- Tõng d·y h¸t, gâ ®Öm.
- 1 d·y h¸t.
- 1 d·y gâ ®Öm.

- Tr¶ lêi theo ý hiÓu.


- H¸t «n kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp bµi h¸t.
- Nghe.
- Ghi nhí.
Ngµy so¹n: 6/9/2008.
Ngµy d¹y: Thø 3 ngµy 9/9/2008.
TiÕt 3:
¤n tËp bµi h¸t:
Reo vang b×nh minh
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1.

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t. TËp h¸t lÜnh x­íng, ®èi ®¸p, ®ång ca. H¸t kÕt hîp phô ho¹.
- (H) thÓ hiÖn ®óng cao ®é, tr­êng ®é bµi T§N sè 1. TËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.
- Nh¹c cô .
- B¶ng phô chÐp bµi T§N.
2. Häc sinh:
- SGK.
- Nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

Néi dung
T/L
Ho¹t ®éng cña (G)
Ho¹t ®éng cña (H)

1. æn ®Þnh líp:

2. Kiªtm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh.
* Ho¹t ®éng 2:
TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1: Cïng vui ch¬i.
- Giíi thiÖu bµi:
- TËp nãi tªn nèt:

- LuyÖn tËp cao ®é:


- LuyÖn tiÕt tÊu:- §äc tõng c©u:- §äc c¶ bµi:


- GhÐp lêi ca:

- Cñng cè, kiÓm tra.
4. Cñng cè, dÆn dß:
1’
12’

20’


2’
- Nh¾c nhë (H).

- KÕt hîp trong qu¸ tr×nh «n tËp .- Cho (H) «n tËp.- Bµi h¸t chia lµm 2 ®o¹n:
§o¹n a: Tõ ®Çu… ngËp hån ta.
§o¹n b: Cßn l¹i
- H­íng dÉn (H) gâ ®Öm theo 2 ®o¹n:
§o¹n a: Gâ ®Öm theo nhÞp
§o¹n b: Gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu:

* * * * -


- HD 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n.
- Y/c (H) biÓu diÔn.

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- Treo b¶ng phô:
- ChØ b¶ng phô y/c (H) nãi tªn nèt (bao gåm tªn nèt, h×nh nèt)

-?Trong bµi cã nh÷ng nèt g×?

- Ghi cao ®é:- §µn cao ®é.

? Trong bµi cã nh÷ng h×nh nèt g×?
- Ghi b¶ng:- Gâ, ®äc mÉu.


- (G) chia lµm 4 c©u nhá.
- (G) ®µn giai diÖu tõng c©u 2-3 lÇn.


- GhÐp 2 c©u.
- Söa sai.
- §äc c¸c c©u t­¬ng tù.
- §µn giai ®iÖu c¶ bµi


- §µn giai ®iÖu tõng c©u:
- Söa sai.
- §Öm ®µn.

- HD (H) nhÊn vµo ph¸ch m¹nh.

- NhËn xÐt , ®¸nh gi¸.


- §Öm ®µn.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c (H) vÒ «n bµi h¸t, xem tr­íc bµi sau.
- HD (H) vÒ nhµ chÐp bµi T§N vµo vë, ®äc kÜ bµi.
- Ngåi ngay ng¾n, trÊt tù.

- H¸t ®Òu giäng ®óng giai ®iÖu , lêi ca.
- H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Nghe.


- Quan s¸t.

- Thùc hiÖn theo HD cña (G).
- Mét d·y h¸t ®o¹n a.
- Mét d·y h¸t ®o¹n b.
- Thùc hiÖn.
- Tõng nhãm biÓu diÔn.
- C¸ nh©n.


- Nãi: §« mãc ®¬n, Rª mãc ®¬n…

- §«, Rª, Mi Son.

- Quan s¸t.- Nghe, ®äc theo.
- Tõng d·y ®äc.
- §¬n, ®en, Tr¾ng.
- Quan s¸t.- Nghe.
- Thùc hiÖn.
- Nhãm thùc hiÖn.

- Nghe, ®äc theo kÕt hîp gâ tiÕt tÊu
- §äc ®óng cao ®é, tr­êng ®é.
- Tõng d·y ®äc.
- C¸ nh©n ®äc.

- Nghe.
- §äc c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- Nghe vµ tù ghÐp lêi ca.
- H¸t lêi ca c¶ bµi.
- §äc nh¹c, h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch
- Tõng d·y ®äc nh¹c, h¸t lêi, gâ ph¸ch.
- Tõng bµn.
- C¸ nh©n.

-1 (H) h¸t lÜnh x­íng ®o¹n a
- C¶ líp h¸t ®o¹n b kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu.
- §äc nh¹c , h¸t lêi ca,kÕt hîp gâ ph¸ch.
- Nghe.


- Ghi nhí.
Ngµy so¹n: 13/9/2008
Ngµy day: Thø 3 ngµy 16/9/2008

TiÕt 4:
Häc h¸t :bµi
H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh
Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n

I – Môc tiªu:
- (H) h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp2.
- Qua bµi h¸t gi¸o dôc (H) yªu cuéc sèng hoµ b×nh.
II – ChuÈn bÞ cña (G) vµ (H):
1. Gi¸o viªn:
- Thuéc bµi h¸t, chÐp bµi ra b¶ng phô.
- Nh¹c cô gâ, ®Öm.
2. Häc sinh:
- SGK, nh¹c cô gâ.
III – C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1.æn ®Þnh líp:
2. KiÓm tra bµi cò:


3. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1:
D¹y h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh.
- Giíi thiÖu bµi:- §äc lêi ca:- Nghe h¸t mÉu:


- D¹y tõng c©u:


- H¸t c¶ bµi:

- Cñng cè, kiÓm tra:* Ho¹t ®éng 2:
H¸t kÕt hîp gâ ®Öm.
4. Cñng cè, dÆn dß:

1’
2’
20’

10’


2’
- Nh¾c nhë (H) t­ thÕ ngåi häc.
- §Öm ®µn.

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.


- Khi nµo trªn tr¸i ®Êt cña chóng ta kh«ng cã tiÕng bom , tiÕng sóng th× trÎ em míi cã mét cuéc sèng yªn vui, h¹nh phóc. H×nh ¶nh nh÷ng c¸nh chim bå c©u bay l­în trªn trêi xanh t­îng tr­ng cho khung c¶nh hoµ b×nh, ®ã còng lµ ­íc m¬ cña mäi ng­êi. Bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh cña nh¹c sÜ Huy Tr©n ®· nãi lªn t×nh c¶m vµ kh¸t khao ®ã cña c¸c em.
- Treo b¶ng phô.
- Bµi chia lµm 6 c©u.
- H­íng dÉn (H) ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu.
- (G) h¸t mÉu.
? Nªu c¶m nhËn sau khi nghe bµi h¸t?
- §µn giai ®iÖu tõng c©u ng¾n.


- TËp c¸c c©u h¸t t­¬ng tù vµ nèi c¸c c©u h¸t cho ®Õn hÕt bµi.


- (G) cho (H) h¸t c¶ bµi ®Ó thuéc lêi ca, giai ®iÖu.- NhËn xÐt.
- Y/CÇu (H) h¸t nèi tiÕp.


- H­íng dÉn (H) h¸t, kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp:
H·y xua tan nh÷ng m©y mï ®en
* *
tèi…


- §Öm ®µn.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- Nh¾c nhë (H) vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t, c¸ch gâ ®Öm.
- ChuÈn bÞ mét sè ®éng t¸c phô ho¹.
- Ngåi ngay ng¾n, trËt tù.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng bµi h¸t: Reo vang b×nh minh.- Nghe (G) giíi thiÖu.