PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tòng Văn Kiêm
Ngày gửi: 21h:05' 26-10-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý
CBCC:…………………………………….
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC:………
……………………………………………..
Số hiệu cán bộ, công chức:……………………..

Mẫu 4a-BNV/2007

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Từ ….. tháng….. năm …..đến ….. tháng năm 2012)
1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ)
3. Chức vụ (chức danh) hiện tại:
(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
4. Ngạch công chức (viên chức):……………., Mã ngạch:
5. Bậc lương:…………., Hệ số:……….. Ngày hưởng……/…….../………, Phụ cấp chức vụ:……………………… Phụ cấp khác:
6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./……/………,
Ngày chính thức:……/……./
I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…


II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Hình thức đào tạo, BD
Văn bằng, chứng chỉ

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...

…………………...
…………………...
…./…… - …./…..
…………………...
…………………...


Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ
III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)


IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)


V. ĐI NƯỚC NGOÀI
(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)


VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):


VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)


IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:


………., ngày…… tháng….. năm…….
Người khai bổ sung
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Lào Cai, ngày…… tháng…… năm……
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)