Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học >
title:BAI THI SO 3 VIOLYMPIC -V15-NAM HOC:2011-2012
date:03-03-2012
sender:Đinh Thị Hải
source:
type:doc
BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 20 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 25 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong ngày thì hoàn thành kế hoạch.
Câu 2: Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó? Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau ngày.
Câu 3: Biết:         a : 9 = 2009 : 90 Vậy               a  = 
Câu 4: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 80 là số 
Câu 5: Cho hình vẽ:  Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB; BN = 3NC. Diện tích tam giác DMN là 
Câu 6:Cho hình vẽ:  Biết diện tích hình vuông ABCD là 250Vậy diện tích hình tròn là 
Câu 7: Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng thì được số mới hơn số phải tìm 34,65 đơn vị . Trả lời:           Số đó là 
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 8: 93,57 x 29,45 – 93,57 x 19,45
Câu 9: 16,99 x 0,14 – 16,99 x 0,04
Câu 10: 189,28 x 78 – 189,28 x 68
BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 thì dư 4. Em hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai. Trả lời:        Số tuổi hiện nay tuổi của bố bạn Mai là tuổi.
Câu 2: Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày? Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong ngày.
Câu 3: Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a  có kết quả đúng là số có dạng 12*5120.  Hãy tìm giá trị của chữ số * . Trả lời:      Giá trị của * là 
Câu 4: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 20 là số 
Câu 5: Cho hình vẽ:  Biết hình vuông ABCD có cạnh 20cm và AM = MB; BN = 3NC. Diện tích tam giác DMN là .
Câu 6: Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 3 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy? Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong giờ nữa thì bể đầy. 
Câu 7:Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 28 ngày. Sau khi ăn được 13 ngày thì đơn vị có thêm 150 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho dơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi. Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong ngày nữa. 
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 8: 1,79 x 28,3 – 1,79 x 28,2
Câu 9: 1,369 x 33,9 + 1,369 x