Các văn bản bộ GD&ĐThiện hành về cấp tiểu học

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:30' 24-10-2012
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
CÁC VĂN BẢN BỘ GD&ĐT HIỆN HÀNH VỀ CẤP TIỂU HỌC


1.Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 30/12/2010).
2.Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ( kèm theo CV 10358 ngày 28/9/2007 về hướng dẫn sử dụng CNNGVTH trong quá trình đánh giá xếp loại ).
3.Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 27/10/2009).
4.Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
5.Thông tư số 39/2009/TT-BGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 29/12/2009).
6.Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ( kèm theo hướng dẫn thực hiện ngày 4/12/2009).
7.Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
8.Quyết định số 3321/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học (kèm theo CTTiếng Anh tiểu học ).
9.Quyết định số 55/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/9/2007của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học.
10.Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/2/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
11.Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (kèm theo bộ chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn lớp và CV số 896 ngày 13/2/2006 về Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học).
12.Thông tư số 67/2011/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.
13.Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.
14.Công văn số 630/2012/CV-BGD&ĐT ngày 16/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá phó hiệu trưởng trường MN,PT,TTGDTX.
15.Công văn số 1741/2009/CV-BGD&ĐT ngày 05/03/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT HD đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng THTT-HSTC”.
16.Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo.
17.Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông.
18.Công văn số 9548/BGD&ĐT ngày 13/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT HD quản lý tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu hoc.
19.Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành HD thanh tra toàn diẽn nhhà trường, các cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo./.