Gốc > Mục:Mẫu báo cáo > Mục:Mẫu báo cao chuyên môn >
title:Hướng dẫn xét HTCTTH
date:14-05-2009
sender:Phạm Ngọc Đôn
source:Phòng GD huyện Krông Pắc
type:doc

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 90 / HD-PGD&ĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Păc, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 HƯỚNG DẪN
Về việc xét hoàn thành chương trình Tiểu học năm 2009

Thực hiện công văn số 428/ HD-SGD&ĐT về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2008-2009 đối với cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn tổ chức xét Hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2008-2009 như sau :
Việc xét Hoàn thành chương trình TH thực hiện theo các văn bản sau:
+ Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
+ Công văn số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về V/v Hướng dẫn xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
2. Hồ sơ xét công nhận Hoàn thành chương trình TH :
-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
-  Học bạ (bản chính).
-  Giấy xác nhận hưởng chính sách ưu tiên khuyến khích (nếu có).
3. Tổ chức xét HTCTTH:
3.1. Công tác kiểm tra:
Các trường lên kế hoạch tự kiểm tra, nội dung kiểm tra gồm: Thực hiện nội dung chương trình lớp cuối cấp; kiểm tra sự chuẩn bị hồ sơ sổ sách phục vụ cho việc xét như học bạ, giấy khai sinh ... và việc nhập dữ liệu theo mẫu (Phụ lục 1: Danh sách học sinh dự xét HTCTTH kèm theo).
3.2. Tổ chức xét:
- Thời gian: Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2009
- Mỗi trường là 01 Hội đồng xét HTCTTH do Hiệu trưởng ra Quyết định. Thành phần của HĐ gồm có: Chủ tịch, 1 hoặc 2 phó CT, 1 hoặc 2 thư ký và một số ủy viên.
- Qui trình, thủ tục xét công nhận HTCTTH thực hiện đúng theo công văn số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trước ngày 07/6/09: Hiệu trưởng các trường TH cấp giấy chứng nhận HTCTTH cho học sinh được công nhận để tham gia tuyển sinh lớp 6. Phôi Giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất toàn huyện nhận tại bộ phận văn thư Phòng GD&ĐT.
- Ngày 25/5/09: Các trường báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận chuyên môn tiểu học). Hồ sơ gồm: Danh sách học sinh dự xét HTCTTH và bảng tổng hợp số liệu xét HTCTTH ở Phụ lục 2.
Để tiện việc lưu trữ các loại biểu bảng, danh sách đều in ấn trên khổ giấy A4 theo mẫu quy định.
Nhận được hướng dẫn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xét HTCTTH. Nếu có gì vướng mắc phản ánh ngay về Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết ./.

Nơi nhận:
- Các trường tiểu học( để thực hiện);
- Lưu VP, CM.
KT/ TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trần Viết Lợi
(Đã ký và đóng dấu)