Đăng ký nêu gương

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Mười
Ngày gửi: 21h:17' 27-07-2013
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ MÉPU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH MÉPU 2
Mépu, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BẢN ĐĂNG KÍ "NÊU GƯƠNG"
Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)

" Về trách nhiệm nêu gương cúa cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"
Năm 2013

Thực hiện quy đinh số 101-QD/TW của Ban Bí thu Trung ương Đảng ( khóa XI) và Kế họach số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), chi bộ Trường Tiểu học Mépu 2 đăng kí quyết tâm thực hiện những nội dung sau:
1. Quán triệt cho tất cả đảng viên trong chi bộ nhận thức sau kĩ nội dung Quy định số 101-KH/TU cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XII); nêu gương kính trọng nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành công việc được phân công đúng thời gian, có chất lượng, hiệu quả; giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, chính đáng của cán bộ, giáo viên và phụ huynh theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao
2.Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không có đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống; rèn luyện ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh , Chì thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 cùa Ban Thương vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt,công tác và nội quy, quy chế của đảng bộ, chi bộ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ nghiêm kĩ luật, kĩ cương, giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; kiên quyết đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
3. Mỗi đảng viên quyết tâm rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương, nói đi đôi với làm; tác phong sâu sát thực tế, sát cơ sở, sát quần chúng, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng và tập trung lãnh đạo giải quyết lợi ích hợp pháp, chính đáng của quần chúng nhân dân.
T/M CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
- Đảng ùy
- Lưu chi bộ

HÀ VĂN MƯỜI