Đề an vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thơ (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 25-12-2012
Dung lượng: 836.0 KB
Số lượt tải: 1174
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LONG HƯNG D

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/ĐA-LHD

LongHưng , ngày 10 tháng 12 năm 2012

ĐỀ ÁN
“Vị trí việc làm của Trường Tiểu họcLong Hưng D”

Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động:
Trường Tiểu học Long Hưng D nằm ở vùng sâu xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú. Gồm có 2 điểm trên 2 ấp tại xã Long Hưng .
+ Điểm trung tâm đặt tại ấp Mới có 5 lớp, với số học sinh 124 học sinh.
+ Điểm lẻ Kênh 1/5 ấp Tân Phước A1 có 05 lớp, số học sinh 92 em
- Tổng số CB-GV-CNV: 14 người
Mục đích của việc xây dựng đề án của nhà trường là nhằm hoàn chỉnh số lượng vị trí việc làm trong đơn vị để bảo đảm cho đơn vị hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.
1.1 Nội dung hoạt động:
Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác, thực hiện chương trình giáo dục theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.
Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học và quy định của các pháp luật.
1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động:
- Đối tượng: Đề án này áp dụng cho trường tiểu học Long Hưng D.
- Phạm vi: Hoàn thành nhiệm vụ phong trào giáo dục Tiểu học trên địa bàn xã.
- Tính chất: Tổ chức hoạt động giảng dạy giáo dục cho các lớp Tiểu học.
1.3 Cơ chế hoạt động của nhà trường:
Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGD&ĐT-BNV, ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và Đào tạo thì hiện nay đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động:
- Yếu tố bên trong:
+ Trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối phù hợp với trình độ, quy mô giáo dục đào tạo. Tài chính của nhà trường được cấp từ ngân sách nhà nước.
+ Trẻ đến trường được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/CP.
+ Được sự quan tâm của Chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh nên công tác xã hội hóa giáo dục tương đối tốt.
- Yếu tố bên ngoài:
+ Trường nằm trong xã có 1 ấp diện đặc biệt khó khăn, đa số người dân sống bằng nghề nông, một số ít làm kinh doanh, số còn lại đi làm thuê mướn.
+ Tổng số lớp hiện tại là: 10/10 giáo viên với số học sinh là: 214 học sinh. Số lượng trẻ trong dân đông, số lượng giáo viên tương đối đủ nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với số học sinh hiện tại.
+ Điều ảnh hưởng lớn nhất hiện nay là do cơ sở vật chất còn thiếu trầm trọng, chưa có hàng rào khép kín; chưa có các phòng chức năng, bàn ghế học sinh chưa đúng chuẩn.
II