Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 02-11-2012
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
1. Mẫu ghi biên bản sinh hoạt, nghị quyết chi bộ
ĐẢNG BỘ………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ……………... ….., ngày…….tháng……năm…..

Chi bộ họp ngày…….tháng……năm……….
Tại địa điểm:……………………………………………………………...
Tổng số đảng viên của chi bộ:…………………..đ/c, chính thức…….đ/c
Số vắng mặt: (ghi tên từng đảng viên chính thức, dự bị vắng mặt có lý do hay không có lý do, ghi rõ lý do vắng mặt).
Số đảng viên được miễn sinh hoạt……đ/c (nếu đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia sinh hoạt thì ghi rõ tên những đảng viên tham gia sinh hoạt)
Số đảng viên có giấy giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác …..…….đ/c
Chủ tọa: Đ/c…………………………………..chức vụ……………………
Thư ký: Đ/c……………………………………..
NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ
Bí thư (hoặc đ/c cấp ủy chủ trì sinh hoạt chi bộ) triển khai nội dung chương trình sinh hoạt chi bộ (ghi tóm tắt nội dung, các vấn đề đ/c bí thư hoặc cấp ủy thông báo, triển khai trong buổi sinh hoạt chi bộ)
2. Chi bộ thảo luận
Ghi tên và ký kiến thảo luận của từng đảng viên một cách trung thực không thêm bớt
3. Kết luận của chủ tọa
Ghi đầy đủ các nội dung kết luận của chủ tọa.
4. Biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ
- Tổng số đảng viên đồng ý……… đ/c (đạt……..%)
- Tổng số đảng viên không đồng ý……………đ/c (chiếm……..%)
- Số đảng viên có ý kiến khác……….đ/c (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của chủ tọa về nội dung ý kiến kết luận của chủ tọa về nội dung ý kiến khác đó)
Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ….phút,ngày……tháng……năm………
THƯ KÝ CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến